Foreningen

HVAD ER HISTORISK SAMFUND?

 

Historisk Samfund for Præstø amt har siden oprettelsen i 1912 haft til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Præstø amts lokalhistorie i alle dens former.

 

Historisk Samfund udsender hvert år sin årbog, som medlemmerne modtager gratis. Årbogen indehol der illustrerede artikler med emner fra amtets ældre og nyere tids historie samt anmeldelser og omtale af nyudgivet, lokalhistorisk litteratur.

Historisk Samfund arrangerer hvert år udflugter og foredrag. Udflugterne går normalt til lokaliteter uden for amtet, medens de andre arrangementer finder sted inden for det gamle Præstø Amt.

Historisk Samfund ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet.

 

 

Formand

Jens Hallqvist

Jens Hallqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næstformand

Mogens Niss

Mogens Niss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer

Aase Schmidt

Aase Schmidt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær

Anette Christoffersen

Anette Christoffersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør

Mogens Bak - Hansen

 

 

 

Mogens Bak-Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

Hanne Tømmerup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mathiasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leoni Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagn Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

 

 

Jonna Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul Christiansen

mangler foto

Litteraturanmelder

 

Vedtægter nederst på siden.

Bestyrelsen August 2017

 

VEDTÆGTER For Historisk Samfund for Præstø Amt

 

§ 1. Samfundets navn er ”Historisk Samfund for Præstø Amt”, og formålet er at vække og nære den historiske interesse i amtet og fremme studiet af dets historie.

 

a.Ved udgivelse af en årbog og eventuelt andre skrifter med emne fra amtets historie.

 

b. Ved afholdelse af møder, foredrag, fortrinsvis om lokalhistoriske emner, og af udflugter til historisk interessante steder, såvel inden for amtet som andre steder.

 

c. Ved afholdelse af studiekredse, aftenhøjskole, hjemstavnsaftener o.l. med emne fra amtets historie,

 

d. Ved indsamling af historiske oplysninger om steder og personer i amtet.

 

§ 2. Indmeldelse i Samfundet foregår ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves samtidig med udsendelse af årsprogrammet. Udmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren inden 1. januar. Har restanter ikke betalt kontingent efter 2 rykkerskrivelser, tilsendes årbogen ikke for dette år, og de betragtes som udmeldte.

 

§ 3. Samfundets bestyrelse består af 9 medlemmer, incl. årbogsredaktøren. De vælges på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal for tre år ad gangen.. Samtidig vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan supplere sig med teknisk, historisk eller regnskabsmæssig assistance. Bestyrelsen vælger selv sin formand, vedtager forretningsgangen og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer, hvoraf en skal fungere som kasserer. På generalforsamlingen vælges hvert år to revisorer samt en suppleant for disse. Genvalg kan finde sted. Revisorerne gennemgår regnskabetog giver det påtegning. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 4. Foreningen tegnes kun overfor banken af formand og kasserer. Dette for at lette foreningens arbejde i forhold til hvidvasknings-loven.

 

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april, om muligt i forbindelse med et foredragsmøde eller en udflugt. Indkaldelsen sker i årsprogrammet eller med mindst 14 dages varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne.

GENERALFORSAMLINGEN HAR FØLGENDE DAGSORDEN:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formanden aflægger beretning.

 

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet.

 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen samt valg af revisorer og suppleant for disse.

 

5. Drøftelse af Samfundets forhold, herunder fastsættelse af kontingent.

 

6. Behandling af indkomne forslag.

 

7. Eventuelt. Forslag fra medlemmernes side, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, indsendes til formanden senest 1. marts.

 

§ 5. Ændringer i vedtægterne får kun gyldighed, når ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 25 medlemmer. Den indkaldes med 8 dages varsel ved direkte meddelelse til meddelelse til medlemmerne.

 

§ 7.Bestyrelsen hæfter i økonomisk henseende kun i den udstrækning, hvor samfundets aktiver kan dække eventuel gæld.

 

§ 8. Til beslutning af samfundets ophør kræves 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, den sidste indkaldt alene med dette formål, og med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen har kun gyldighed, hvis ¾ af de fremmødte stemmer for ophør. På den 2. generalforsamling kan beslutningen vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ophører samfundet skal aktiver og passiver realiseres af bestyrelsen med befuldmægtigelse fra den besluttende generalforsamling.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2014 og afløser vedtægterne af september 1912 med ændringer på generalforsamlingerne i 1961, 1971 , 1978,.1991, 06 , 2014, 2016.

 

Vedtaget på generalforsamlingen, marts 2016 KEA

 

Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk