Generalforsamling


ÅRSMØDE MED GENERALFORSAMLING

Referat af Årsmøde og Generalforsamling

lørdag den 16. marts 2019 i Over Vindinge forsamlingshus.

 

Vi var 26 der deltog i mødet, som Mogens Bak-Hansen indledte med et foredrag om Kristeligt Folkeparti, der blev stiftet i Udby Præstegård i 1970 af Niels Rosendal og Jakob Christensen. De ville stifte et parti på det bibelske grundlag.

Mogens fortalte om partiets sidste næsten 50 år (som i 2003 kom til at hedde Kristendemokraterne), hvor partiet skiftevis var ude og inde i Regeringen og som både har haft en energiminister (Jann Sjursen) og en boligminister (Flemming Kofoed Sørensen). Om de store koryfæer som Inger Krogh og Jan Stolt, som begge var store modstandere af den frie abort og seksualmoralen og som ruskede befolkningen med deres protester i tv, på gaden og på Christiania, som den modige Inger Krogh besøgte.

Et interessant foredrag om et parti, der godt kunne lære andre (partier) noget om næstekærlighed og bedre moral – citat af Mogens B-H, som selv i en periode på 10 år var medlem af Kristendemokraterne.

Herefter gik vi til kaffe, kage og generalforsamling.

 

VALG AF DIRIGENT:

Mogens Niss blev valgt.

 

FORMANDENS BERETNING:

Jens Hallqvist gennemgik årets aktiviteter og beretningen bliver lagt på hjemmesiden.

 

KASSEREREN AFLÆGGER ÅRSREGNSKABET:

Dette blev uddelt og gennemgået af Aase Schmidt. Underskud på kr. 5401,00 skyldes især kursændringer i værdipapirerne samt dyr porto til udsendelse af årbøger. Kassereren foreslog salg af den lille beholdning af bank

Invest EM obligationer på kr. 14.069,00

Der er udsendt 30 rykkere, hvoraf 17 har reageret, så vi nu har 231 betalende medlemmer.

Budgetforslag og regnskab blev godkendt.

 

VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN SAMT VALG AF SUPPLEANTER OG REVISORER:

Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Mogens Bak-Hansen, Leoni Pedersen, Vagn Nielsen samt nyvalgt Finn Thorshøj.

Som suppleanter blev Birgitte Stenhøj og Pernille Jelsgaard Gram valgt og som revisorer genvalgtes Erling Rasmussen og Henning Nielsen.

 

DRØFTELSE AF HISTORISK SAMFUNDS FORHOLD OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT:

Ideen om et jubilæumsskrift i forbindelse med den 5. juni 2019 til dimitterende elever fra Vordingborg gymnasium og til senere salg, oplyste trykkeriet at et hæfte på 50 sider ville koste ca. kr. 11.000,00. I hæftet skulle forfattere på 4 sider fortælle om emner, som belyser historier på Vordingborg-egnen. I alt 10 forfattere har sagt ja, men sponseringen ligger lidt tungt, måske vor egen forening kan dække udgivelse til 200 stk.

Kontingentet blev besluttet fortsat at koste kr. 225,00.

 

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG:

Der var ingen forslag kommet til bestyrelsen.

 

EVENTUELT:

Da Hanne Tømmerup har valgt at forlade bestyrelsen, blev der sagt tak fra formanden for hendes mangeårige virke i foreningen (ca 13 år) og overrakte hende en velfortjent buket.

Allan Huglstad fortalte om Røde Kors, Vordingborg, som fylder 100 år i år. I den anledning holdes der reception i Møbelhuset lørdag den 23. marts 2019.

Mødet sluttede ved 17-tiden.

 

Husk bestyrelsesmøde den 25. april kl. 19.00 hos Mogens Bak-Hansen, Bygvænget 14, Vordingborg.

 

Referant Anette ChristoffersenÅrsmøde med generalforsamling

Lørdag den 17. marts 2018 i Café Algade, St. Heddinge


I caféen i Algade, hvor der tidligere var bank, skulle vi mødes kl. 14.00. På netop det sted udførte Det borende X sit sidste pengeskabstyveri, før politiet efter 22 års undren og leden efter Julius Alfred Thorvald Framlev endelig kunne afsløre og arrestere ham. Han fik 8 års fængsel i Horsens Statsfængsel, men døde efter 2 år i 1933.

I perioden fra 1909 til 1931 havde han ved fingerfærdighed og viden om låse (han var uddannet låsesmed!) foretaget indbrud over hele landet, mest Sjælland og altid statslige eller kommunale kontorer samt banker. Hans særlige teknik og årvågenhed gjorde, at han altid nåede væk og kunne fortsætte sit daglige arbejde. Han kaldte sig forretningsdrivende og havde da også forskellige erhverv, såsom grøntforretninger og transport,  men alle hans forsøg som ærlig mand mislykkedes og han måtte supplere sin og konens indtægt fra pengeskabstyverier. Denne informative og humoristiske  beretning og meget mere fortalte Mogens Bak-Hansen os om inden generalforsamlingen, som begyndte kl. 16.00


Velkomst ved Jens Hallqvist


1 VALG AF DIRIGENT

Til dette valgtes tidl. bestyrelsesmedlem Henning Nielsen.


2 FORMANDSBERETNING

Jens fortalte om årets aktiviteter og ture. Forårets tur til Fredensborg og Rungstedlund, som blev foretaget i egne biler og i efteråret

tur til Arbejder og Politimuseet i København med bus. Begge meget interessante og vellykkede arrangementer, hvor vi før Karen Blixen-turen havde hørt et interessant foredrag om baronessen og hendes liv i Afrika af Aase Schmidt. En idé til efterfølgelse.

Dette års forårsprogram – til Grundtvigskirken/Bispebjerg hospital – håber vi at gennemføre i private biler.

Sommerturen til Militære anlæg vil også blive i egne biler. Efterårets tur til Herlufsholm samt Holsteinborg og Sverige-turen er der stadig tilmelding til. Vi håber at der bliver nok interesserede til denne tur i august/sept. Vi skal være mindst 25 personer for at turen kan gennemføres og har spurgt Arkivet i Langebæk, om de vil deltage.

Jens oplyste at vi nu er 260 medlemmer, men det er sløjt med tilmeldinger til vore aktiviteter. Nyhedsbreve fra Mogens Bak-Hansen er virkelig en god idé, ligesom vores hjemmeside fungerer og bliver opdateret af Mogens Niss. Præsentation af Årbogen i december 2017 blev en succes. Samtidig er Faxe Bogtrykkeri blevet solgt til Sangill Trykkeri, så vi stadig kan få Årbogen trykt hos erfarne folk. Ejeren af Faxe Bogtrykkeri, Poul Christiansen, er tillige blevet valgt som suppleant i vor forening.

Til sidst takkede formanden bestyrelsen og medlemmerne for opbakning og interesse.


3 KASSEREREN FREMLÆGGER ÅRSREGNSKABET

I kassererens fravær fremlagde Jens det uddelte årsregnskab, som udviste et overskud på kr. 619,00. Dette overskud fremkommer af bogsalg og aktiviteter. Vores formue er på kr. 136.938,00. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.


4 VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN SAMT VALG AF SUPPLEANTER OG REVISORER

Valg af formand - Jens Hallqvist blev genvalgt.

Valg af kasserer -  Aase Schmidt blev genvalgt.

Valg af suppleanter – Jonna Pedersen blev genvalgt og nyt medlem Poul Christiansen blev valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant – Henning Nielsen og Erling Rasmussen blev genvalgt.5 DRØFTELSE AF FORENINGENS FORHOLD OG FASTANSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2018.

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på kr. 25,00 til i alt kr. 225,00. Denne stigning er på grund af dyrere porto.

Forsamlingen godkendte forhøjelsen.


6 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

Der var ikke modtaget nogle forslag.


7 EVENTUELT.

Ingen havde noget at berette, men almindelig hyggesnak.

               Generalforsamlingen  sluttede kl. 16.30.


       Referant Anette Christoffersen


Link: Regnskab for 2017

 

GENERALFORSAMLING SKOVHUSE RADARSTATION,

LØRDAG DEN 18. MARTS 2017.

 

VALG AF DIRIGENT:  Bestyrelsen foreslog Knud Erik Antonsen

 

FORMANDENS BERETNING: Jens Hallqvist begyndte med en velkomst til de 48 medlemmer, som iflg. brandmyndighederne måtte være på Radarstationen, hvor vi både så stedet og hørte om den kolde krig.

Vores planlagte ture, hvortil alt for få medlemmer har tilmeldt sig, blev drøftet og en endelig konklusion kom vi ikke til, men en blanding af pris, udvalgte turforslag (?) og alderen på mange medlemmer kunne være årsagen. Da busser er dyre, talte vi om at udflugtsmålene fremover kunne køres til i egne biler.

Nyhedsbrevet fra Mogens Bak-Hansen udtrykte vi vores glæde over og opfordring til alle om at afgive mailadresser, så vi kan se om alle de forskellige historiske arrangementer, der tilbydes i vores område.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

 

ÅRSREGNSKAB: Aase Schmidt gennemgik foreningens årsregnskab, som udviser et underskud på kr. 12.886, så vi næste år desværre bliver nødt til at realisere vores værdipapirer.

Vort medlemstal fra 2014 var på 353 medlemmer til dags dato at være på 277, hvoraf 11 er institutioner. Trykning af Årbogen har vi med ny trykkemetode samt andet papir givet os en besparelse på ca. kr. 5.000 (Årbogen 2016 kostede kr. 53.385).

Aase vil forsøge at ændre vores to konti til én, samt betale kr. 675,00 til forsikring mod hacking.

 

VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN SAMT VALG AF SUPPLEANTER OG VALG AF REVISOR: Mogens Niss genvalgtes. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Lars Mathiesen valgt i stedet for Svend Skov.  Lars Mathiesen kommer fra Stege og han er formand for Lokalhistorisk forening Møn.

Som Egon Damgaard Hansens afløser valgtes tidl. suppleant Vagn Nielsen og som nyt bestyrelsesmedlem blev Leoni Pedersen valgt.

Suppleanter blev Jonna Pedersen og bestyrelsen vil finde endnu én som gerne kommer fra Stevns/Fakse-området.

 

VALG AF REVISOR: Genvalgt blev Henning Nielsen og Erling Rasmussen. Bestyrelsen vil finde en revisorsuppleant.

 

DRØFTELSE AF HISTORISK SAMFUNDS FORHOLD OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT: Forsamlingen blev enige om at fastholde kontingentet til kr. 200,00 pr. år.

 

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG: Forslag om at foreningen overfor banken kun tegnes af formand samt kasserer. Dette for at lette foreningens arbejde i forhold til hvidvasknings-loven.

 

EVENTUELT: Èn fra salen fortalte, at vi nu havde fået en kvindelig Brigadegeneral. Godt gået !

 

Til sidst bad formanden om ordet og dette for at takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer Svend Skov og Egon D. Hansen, som hver fik 3 fl. rødvin. Dirigenten samt Allan Huglstad fik ligeledes tak og vin.

Vi afsluttede generalforsamlingen kl. 17.30

Referant

Anette Christoffersen.Historisk Samfund for Præstø Amt

Godkendt af dirigent: Knud Erik Antonsen d. 29. marts                                                                                                                        Årsmøde med Generalforsamling  på Rønnebækholm,

den 12. marts 2016.


Mødet indledtes med et foredrag om Grundtvig ved gymnasielærer

Jutta Boysen-Møller.

Generalforsamlingen indledtes kl. 16 med ca. 30 deltagere. 

                                                                             

Dagsorden:

                                                                                                                                                                       1: Valg af dirigent: Henning Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Formanden aflægger beretning:  Sidste års generalforsamling blev afholdt i Klostercafeen, Gisselfeld. Foreningen skiftede kasserer ved sidste generalforsamling. Det  har kostet en del besvær i forhold til banken, men det skulle nu være på plads. Foreningen har ligeledes fået ny årbogsredaktør. Mogens Bak-Hansen er tiltrådt og har stået for årets årbog med pænt resultat. Foreningens aktiviteter har især været knyttet til årbogen og ture, ekskursioner.. Gamle årbøger er efterspurgte.                                                       Årbogens litteraturanmelder , Carsten Koch, ønsker at stoppe, og der skal findes en ny anmelder.                                                                   Foreningens arrangementer har haft pæn tilslutning . Turene til Bornholm, Hven samt til Borgcenteret i Vordingborg blev alle afviklet med  fin deltagelse,- flest på Hventuren med 55 deltagere.  Desværre må det konstateres, at interessen for 2016-arrangementerne ikke er som forventet, og 3 dages-turen til Jylland, den 5.-7. maj må således  aflyses.                                                                                                                                   E-mail adresser er meget vigtige , ligesom hjemmesiden kan give mange gode oplysninger. Nye medlemmer efterlyses. Sidste år blev udgivet en værgefolder. Foreningens indtægter kan ikke længere dække udgifterne.                                                                                                                                                                     Knud Erik Antonsen træder ud af bestyrelsen, og formanden rettede en tak til ham for arbejdet som sekretær og en periode som redaktør af  årsskriftet.                                                                                           

Formandens beretning blev taget til efterretning.


3. Regnskabet fremlægges:  Formanden gennemgik årsregnskabet:                                                                  Indtægter 199.867, kr.,  Udgifter 222.334,- kr. Driftsoverskud: - 22.466 ,- kr. Værdipapirer: - 1830,- kr. Overskud: -24.296,- kr. Status: Aktiver 149.185 kr Passiver: 149.185 Værdipapirer i alt 122.217.   

Regnskabet er gennemgået og alt fundet i orden:

Revisorer: Henning Nielsen og Erling Rasmussen.                           

Regnskabet blev godkendt.


4. Valg til bestyrelsen:

Følgende blev valgt: Mogens Bak Hansen, Hanne Tømmerup og nyvalgt: Ruth Ammentorp.

Suppleanter: genvalg af Vagn Nielsen og Leoni Pedersen. 

Genvalg af revisorer: Henning Nielsen og Erling Rasmussen.


5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af kontingent for 2017: budgetforslaget blev uddelt og kommenteret. Årbogen og programmet samt porto er store udgifter. Der påregnes et samlet underskud på 17.565,- kr. For at opnå balance i regnskabet  forudsættes 320 medlemmer eller en kontingentstigning på 77,50 kr.  Forslaget om at hæve kontingentet fra 175 kr. til 200,- kr. blev vedtaget.  Det blev endvidere drøftet, om der kan hentes tilskud fra fonde m.v.

 

6. Behandling af indkomne forslag: 

Der forelå 2 forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen: Forslaget om at ændre foreningens navn til: ”Historisk Samfund for det gamle Præstø Amt” fik ikke opbakning og trækkes tilbage.                                                                                                                                                                    Forslag 2´s ordlyd blev vedtaget og lyder fremover: ”Samfundets bestyrelse består af 9 medlemmer, incl. årbogsredaktøren. Der vælges på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted.”.

 

7. Eventuelt:

Vær opmærksom på medlemmers bopæl ved arrangement af ture. Bosiddende i Kbh. og omegn skal ikke stå på i Næstved og prisen for deltagelse skal evt. reguleres.

Hvem skal afløse som litteraturanmelder?  Huglstad foreslog  opgaven fordelt på eksempelvis 2 personer , der hver især dækkede et aftalt område.  Han foreslog endvidere Gedser som udflugtsmål.                                                                          Egon Damgaard omtalte muligheden for at købe gamle årsskrifter ved henvendelse til ham.


Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.10


Referent: Knud Erik Antonsen

Godkendt af dirigent: Henning Nielsen
Årsmøde med Generalforsamling fandt sted i Klostercafeen på 

Gisselfeld lørdag den 7.marts 2015.                                                                                                                                            

Ca 40 deltog i mødet, som indledtes med et glimrende foredrag  om Gisselfelds historie . Foredragsholderen var landskabsarkitekt  Greg Kobett.  Herefter påbegyndtes selve Generalforsamlingen .


1. Valg af dirigent:


Jørgen Skovbæk modtog valg og konstaterede, at  generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


2. Formandens beretning:


Der omtaltes nogle beklagelige fejl i forbindelse med årbog og program. Kontingentet i foreningen er 175 kr/årl. . Referat fra turen til  Sydsverige i 2013 var lagt frem på mødet. Årsmødet sidste år blev afholdt på Det  gamle Rådhus i Vordingborg.

Museumsdir. Keld Møller Hansen fortalte om det nye  Borgcenter, hvortil

vi i efteråret har forberedt en tur.

I sidste års program var forberedt en tur til Hven. Den blev aflyst og erstattet af et besøg på det nye  Skibsmuseum i Helsingør. Hventuren er dog igen aktuel og interessen meget stor.  Der arbejdes på en fælles transport med bus.

Der har været pæn tilslutning til  foreningens arrangementer, men der modtages gerne nye ideer .

Årbogen er vores  største opgave. Redaktør Jens Tybjerg er i år trådt tilbage og vi har måttet arbejde  med en nødløsning. Sekretær Knud Erik Antonsen påtog sig den store opgave og  blev takket for det store

arbejde. Vi får mange bogbestillinger på gamle årbøger. Nogle  årgange mangler dog. Medlemstallet er nedadgående. Vi har forsøgt i år at vedlægge  en hvervefolder til årbogen. 

Ved årets valg til bestyrelsen ønsker Henning Nielsen ikke  at genopstille. Han har været kasserer i en årrække og klaret opgaven flot.  Formanden  udtrykte en stor tak til Henning for den store indsats. Samtidig ønsker de

2 nuværende revisorer at stoppe.John Bennedsen måtte pga. sygdom træde ud af bestyrelsen og blev  erstattet af Annette Christoffersen. Formanden takkede til slut bestyrelsesmedlemmer samt Faxe Grafisk for et godt samarbejde..                     

Beretningen blev af forsamlingen taget til efterretning.                                                                                                 


3. Kassereren aflægger regnskab:


Årets indtægter: 75.132,- kr. – Udgifter 99.061,- kr. Årets Driftsoverskud -23.929,-  kr. Statusopgørelse 31/12 2014: Aktiver 173.481,- kr –

Passiver: 173.481,-kr.. Værdipapirer I alt 124.046 kr.


4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter og valg af revisorer og suppleanter.


På valg: Jens Hallquist:  genvalgt.   

Henning Nielsen ønskede ikke genvalg.

Nyvalgt Åse Schmidt.                   

Nyvalg til erstatning af Jens Tybjerg. Bestyrelsen forsøger at finde en redaktør.                                              Nyvalg af suppleant: Leone B. Pedersen.

Valg af revisorer: 1. Henning Nielsen.   2. revisor: Erling Rasmussen. Revisorsuppleant: Birgitte Stenhøj Larsen.                                                                                                                       


5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af kontingent.                                               


Kontingentet  er uændret 175,-k r.. 

Medlemstallet falder, hvad kan vi stille op?   

Der fremkom mange forskellige forslag om ture: f.eks: Til Århus ”Gamle By”-Dannevirke-Mølleåen- Andelslandsbyen,  Holbæk- ture i det gl. Præstø Amt hver måned- kirker- Lokale  personligheder.  ”Skal vi afvikle  eller udvikle?”  Årbogen er stadig det største aktiv.                                                                                                                               


6. Indkomne forslag:


Intet modtaget


7. Eventuelt:


Knud Erik orienterede vedr. turen til Hven, den 29. august. Prisen for

turen  bliver 35 kr. dyrere pr. person, = 660,- kr(da Færgeselskabet i

2015 har  hævet prisen) Der vil  blive mailet til alle tilmeldte om

ændringen

samt om muligheden for at lave fælles  bustransport. Udregnet på de 55 tilmeldte, vil prisen pr. passager blive  120,- kr. t/r..


Formanden sluttede af med at takke Henning Nielsen for sin tid i bestyrelsen og som kasserer og overrakte en vingave til ham.                                                                                                                                                           


Allan Huglstad orienterede om en  arbejdsgruppe vedr.”Bymuseum” i Vordingborg.                               

Bestyrelsen vil drøfte emnet på næste møde. 


Sekretær: Knud Erik AntonsenÅrsmøde med generalforsamling   lørdag d. 15. marts 2014

Vordingborg gamle rådhus

                                                           


35 personer var mødt op til arrangementet og blev budt velkommen af formand, Jens Hallquist.

                                                                                                                                                    Indledningsvis holdt museumsdirektør Kjell Møller Hansen et spændende indlæg, dels om ”Rådhusets” historie, dels om Vordingborgs Borgcenter, som står klar til officiel åbning den 11. april i år.   

                                                                                                           

Generalforsamlingens dagsorden iflg. vedtægterne:     

1. Valg af dirigent:  Olav Foged Olsen blev valgt 


2.Formandens beretning: I sin beretning indledte Jens Hallquist med at omtale                                            afviklingen af  årsmødet i Fakse, hvor deltagerne havde en stor oplevelse på rundvisningen,                             Dernæst omtaltes turene i 2013. På nær at enkelt, -Hørsholmturen, som måtte aflyses p.g.a.                         for lille tilmelding- blev alle vel gennemført med pæn tilslutning. Dog deltog kun få i besøget                              på Sporvejsmuseet. Referat fra Vestgötaland-turen var ikke kommet med i årbogen, men vil                      blive bragt i den  næste.  Turene i dette års program blev kort omtalt og herunder ændringen                          af den først planlagte forårstur, lørdag den 17. maj.- Den skulle være gået til Hven, men                                        selskabet, der afvikler disse ture skal sælges , og turen måtte aflyses.                                                                      I stedet arrangeres på samme dato en spændende tur til Helsingør nye Skibsværftmuseum og                      Kronborg. Der er p.t. 25 tilmeldte. Årbogens redaktør mangeårige redaktør, Jens Tybjerg ønsker at trække sig fra opgaven, og en afløser er endnu ikke fundet. Formanden takkede ham for det store arbejde og overrakte en vingave. 

Der er store udgifter forbundet med udsendelsen af årbogen. Portoen er steget. Derfor ser                          Styrelsen sig nødsaget til at foretage en kontingentforhøjelse.

Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende, og man kan her hente aktuelle oplysninger, bl.a.                     mødereferater.

Medlemstallet er desværre vigende, -i dag ca. 380 medlemmer,-  en ”værgefolder” skal                         udarbejdes og vedlægges årbogen.

Arbejdet i styrelsen fungerer godt. Møder holdes på skift hos de enkelte medlemmer. Det er                     hyggeligt at besøge hinanden. Formanden rettede til slut en tak til alle medlemmer i Styrelsen samt til Carsten Koch, som er boganmelder i Årbogen. 


Beretningen blev godkendt af forsamlingen


3. Årsregnskabet:

Årets indtægter:                             134.751,- kr.

Udgifter:                                       - 154.987,- kr.   

Driftsoverskud, incl. værdipapirer: - 22.236,- kr.


Statusopgørelse 31/12-2013:

Aktiver: 197.387,- kr            Passiver 197.387,- kr.


Værdipapirer,  i alt 124.023 kr.


Regnskabet er godkendt af revisorerne.


Godkendt af generalforsamlingen.


4. Valg af medlemmer:   

Til Styrelsen. flg på valg: Mogens Niss – Egon Damgaard – Svend Skov. Alle blev genvalgt.

Suppleanter til Styrelsen, På valg: Svend Jensen (ønsker ikke genvalg) samt Vagn Nielsen, genvalgt . Annette Christoffersen blev valgt til ny suppleant..

Som revisorer: Jørgen Jensen og Keld Lorentzen, begge genvalg.                                                                           Suppleant,  Erling Rasmussen, genvalg.


Formanden takkede Svend Jensen med en vingave for hans  arbejde i Styrelsen.


5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af kontingent. Stigende portopriser gør det nødvendigt med en kontingentforhøjelse. Styrelsen foreslog fra 150 kr. årligt til 165 kr..

Der blev foreslået  en forhøjelse til 175 kr. fra forsamlingen. Afstemningen gav flertal for 165 kr..

                                                                                                                                   

6. Behandling af indkomne forslag: Styrelsen har flg,. forslag til Vedtægtsændring:                                                   a/ ”Styrelse” ændres til ”Bestyrelse”. 

b/ ”Ordinær  generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober” ændres til ”inden 1. april”.                        Ændringen blev vedtaget.   


7. Eventuelt:  Huglstad orienterede om, at han er blevet koordinator med opgaven at                                koordinere historiske foreningers og museers arrangementer med større mulighed for                                     at kunne deltage i hinandens tiltag.   


Knud Erik orienterede yderligere om Forårsturen til Helsingør.

Referat: Knud Erik Antonsen 15/3-14Dirigent: Olav Foged OlsenÅrsmødet med generalforsamling lørdag den 16.marts 2013.

Geomuseum Faxe og Faxe Vandrehjem.


Årsmødet indledtes med en udmærket guidet tur på Geomuseum Faxe kl. 14. hvorefter generalforsamlingen var henlagt til Faxe Vandrehjem. Omkring 35 personer deltog i arrangementet.


Dagsorden iflg. Vedtægterne:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger årsregnskab.

4. Valg af medlemmer til Styrelsen samt suppleanter, revisorer og suppleanter.

5. Drøftelse af Historisk Samfunds forhold og fastsættelse af kontingent for 2014.

6. Behandling af indkomne forslag. (forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts skriftligt)

7. Eventuelt.


Ad. 1:


Søren Skou valgt                                                                                                                                             


Ad. 2


Formanden indledte sin beretning med at omtale jubilæet og årsmødet på Rosenfeldt. Langt flere end forventet deltog i arrangementet, ca. 150. Rasmus Nielsen causerede meget underholdende om de forløbne 100 år i det gamle amt. Fotoudstillingen med gamle og nye fotomotiver var ligeledes interessant.                         


Med Olav Foged som dirigent blev årsmødet afviklet og Vagn Nielsen valgt som ny suppleant, da Søren Skou trådte ud. Ved konstitueringen efter årsmødet var der genvalg på alle pladser.


Arrangementer i 2012 omtaltes. Forårsturen til Falster og Lolland blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.. Sommerudflugten til Sofiero forløb fint med 24 deltagere. Sprogøturen var en succes. Alle 20 tildelte pladser blev besat. Fin tur med god guide. Efterårsturen til Køng Museum samlede 25 deltagere. Turen var delt i 2. Hørfabrikken blev beskrevet af Åge Jørgensen,- Området, hospitalet og kirken m.m. ved Hanne Tommerup.                                           


Arrangementer i 2013. Forårsturen går til Västergötland. Sommerturen til Skjoldenæsholm.  Sprogøturen bliver atter tilbudt denne gang med 30 pladser. Efterårsmødet lægges til Arboretet og Hørsholm.    Styrelsens arbejde. Der afholdes 3-4 møder årligt. De finder sted privat.


Årbog: Der er kun få artikler fra den nordlige del. Ideer efterlyses. Bogens omfang: Stigende portopriser sætter en vis grænse. Oplaget falder lidt, årsagen ligger bl.a. i det faldende medlemstal, men også at bibliotekerne ikke køber som hidtil. Fint samarbejde med Faxe Bogtryk. Boglager: Vi har fået nyt opholdssted for vort boglager. Det er nu på Abildhøjskolen (Præstø-skolen) efter flytning fra Amtmandsgården i Næstved. Egon Damgaard kan stadig kontaktes vedrørende gamle årbøger.  Præsentation af årbog 2012 fandt sted på Køng Museum torsdag den 26.januar.                         


Hjemmesiden: Der sker stadig forbedringer.                                                                                       


Medlemssituationen. Vi har nu ca. 350 medlemmer. Medlemstallet daler. Gode ideer efterlyses til, hvordan vi kan få flere medlemmer.


Fremtiden,- en debat om emnet efterlyses.                                                               


Afslutningsvis rettede formanden en tak til alle medlemmer, samarbejdspartnere og til Styrelsens medlemmer for årets indsats ved hyggelige møder.                                         


Ad. 3


Kassereren gennemgik årets regnskab, som viste: Indtægter: 79.482,00 kr. Udgifter 124.344,00 kr. Værdipapirer: 576,00 kr. Driftsunderskud   44.346,00 kr. Formue:   264499,00 kr.  Formue 264.499,00 minus underskud 44.346,00 = Formue: 220.153 kr.  Regnskabet godkendt af revisorerne.                                                                                                                                               


Ad. 4:


På valg til Styrelsen: John Bennedsen, Hanne Tømmerup og Knud Erik Antonsen. Alle genvalgt.               


Suppleanter: Svend Jensen, Vagn Nielsen: Begge genvalgt. 


Revisorer: Jørgen Jensen, Keld Lorentzen: genvalg.


Suppleant: Erling Rasmussen genvalg.                 


Kontingentet er fortsat 150 kr. årligt.                                                                                                                           


Ad 6:Intet indkommet ,  men  der  blev  stillet  spørgsmål  vedrørende økonomi i forbindelse med trykning. Kan der spares? Vi er fortsat glade for det gode samarbejde med Faxe bogtryk, men vil naturligvis undersøge mulighederne.                                                                                                                                                                                 


Ad 7: Intet indkommet. Vagn orienterede kort om turen til Västergötland.   


Referatet underskrevet af mødeleder Søren Skou, samt referent Knud Erik Antonsen

Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk