Persondatapolitik


Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk

Persondatapolitik 2018

for

Historisk Samfund for Præstø AmtI Historisk Samfund for Præstø Amt har vi fokus på, at vi på alle måder lever op til gældende lovgivning og god skik i øvrigt inden for persondatasikkerhed. Denne politik for behandling af persondata sikrer, at vi arbejder målrettet med at sikre behandling af personoplysninger om medlemmer og øvrige personer, hvis personoplysninger opbevares i foreningen med henblik på fx udbetaling af vederlag eller honorar, udsendelse af årsskrift, opkrævning af kontingent og anden kommunikation om arrangementer. 


Behandling af data.

I Historisk Samfund for Præstø Amt behandler vi personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når vi bliver bedt om det.

De personer, der indgiver personoplysninger til foreningen, informeres om, hvilke oplysninger Historisk Samfund for Præstø Amt behandler om dem – med hvilket formål, og hvor længe de opbevares. Informationen fremsendes første gang med årbog 2018 og derefter ved indmeldelse i foreningen. Derudover vil informationen altid være tilgængelig på hjemmesiden for Historisk Samfund for Præstø Amt. Informationen skal som minimum indeholde:

• Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til

• Uddybning af hvornår data slettes

• Uddybning af ret til berigtigelse

• Beskrivelse af retten til at begære indsigt og klage over behandlingen af data

• Beskrivelse af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Alle medlemmer af Historisk Samfund for Præstø Amt har ret til at få bekræftelse på, om Historisk Samfund for Præstø Amt behandler personoplysninger vedrørende vedkommende. Medlemmerne har også ret til at vide, hvilke persondata, der er tale om og at få rettet forkerte oplysninger til de korrekte.

Vi behandler følgende personoplysninger:


Medlemmer:

• navn og adresse

• medlemsnr.

• telefonnummer og mailadresse, hvis medlemmet har oplyst disse


Oplysninger fra honorar og vederlagsmodtagere:

• navn, adresse og telefonnummer

• mailadresse

• BankkontonummerHistorisk Samfund for Præstø Amt formål med behandling af personoplysninger

Formålene med at behandle personoplysninger om medlemmer af Historisk Samfund for Præstø Amt er:

• At kunne administrere foreningen, herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve og andre informationer i relation til Historisk Samfund for Præstø Amts aktiviteter

• At håndtere medlemsrettigheder i henhold til vedtægter

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i Historisk Samfund for Præstø Amt


Formålene med at behandle oplysninger om honorarmodtagere er:

• At kunne udbetale honoraret og evt. kunne indberette til SKAT


Videregivelse af dine personoplysninger

Historisk Samfund for Præstø Amt videregiver ikke personoplysninger.

Opbevaring og sletning af personoplysninger: Personoplysninger om medlemmer slettes 6 måneder efter, at medlemskabet er ophørt. Personoplysninger om vederlag- og honorarmodtagere slettes efter 5 år.


Klagemulighed

Medlemmer eller vederlag – og honorarmodtagere kan klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af deres personoplysninger.


Persondatapolitikken er tilgængelig på Historisk Samfund for Præstø Amts hjemmeside.