Bestyrelsesmøder


Bestyrelsesmøder 2019

 

 

Næste møde er d. 25. april hos Mogens Bak-Hansen

 

 

Bestyrelsesmøde den 23. januar 2019 hos Jens Hallqvist

 

Tilstede var Hanne, Mogens Niss, Aase, Poul, Leoni, Mogens Bak-Hansen, Jens og Anette.

 

Referat af mødet den 1. oktober 2018:

Dette blev godkendt og er nu på hjemmesiden.

 

Årbog 2018

Der blev givet mange rosende ord til både Årbogens udseende (nu med farver) og præsentationen, hvor ca 30 personer kom og hørte de foredrag programmet indeholdt. Bl.a om Miljørådgivningen, som nu bebor den tidligere Katolske kirke i Vordingborg. Om ”Hvad vi har med fra 1968” af gymnasierektor Ib Brøkner. Museumsinspektør på Sydøstdanmarks Museum Inge Christiansen om bryllupstraditioner på Møn i 1800-tallet. Kaffe og kage i pausen til denne vellykkede præsentation af den flotte Årbog.

 

Status på tilmeldinger til arrangementer i 2019.

Forårstur til Skills (med begrænsning på 25) er 5 tilmeldt. Ribe-turen har allerede 15 tilmeldt, endnu ingen til Mosede fort og 3 til Holsteinborg-turen.

 

Medlemsarrangementer 2019 – drøftelser af årbog 2019

Igen gode forslag som f.eks. om vikingeboplads i Dybsø Fjord, foredrag om besættelsen af Hans Kirkhof, om byer i omegnen ved Allan Huglstad, om fattigvæsenet i Mern ved Villy Blom, jubilæet for Dannebrog og i det hele taget historier fra/om Sydsjælland, samt mere om festligholdelse i Vordingborg i forb. med Dannebrogs fald fra himlen i Tallinn den 15. juni 1219

 

Årsmøde og generalforsamling 16. marts 2019.

Bestyrelsen aftalte at møde en halv time før i Over Vindinge forsamlingshus kl. 13.30. Vi vil spørge Svend Skov om han vil være mødets dirigent. Vi talte om kandidater, da vi skal have tre nye bestyrelsesmedlemmer, da Hanne Tømmerup, Lars Mathiasen og Jonna Pedersen ikke ønsker genvalg. Vi skulle gerne kunne finde nye emner til disse tre poster, hvortil Mogens Bak havde nogle ideer.

 

Kontingent 2020 (besluttes på Generalfors.)

Der var forslag om uændret kontingentet til kr. 225,00 pr. år.

Budget blev uddelt og kassereren foreslog salg af vores lille obligationsbeholdning.

 

Økonomi

Aase gennemgik regnskabet, som udviser et underskud på kr. 5401,00 og driftsunderskud på kr. 883,00, medlemskontingent på kr. 55.360,00 ( heraf kursændringer på - 4518 ) bogsalg på kr. 7.804,00, renteindtægter på kr. 3.416,00. Vores ture plejer at balancere, men alt i alt et godt regnskab.

 

Hjemmesiden

Mogens ajourfører denne og der har været nogen trafik i december, hvor 101 havde klikket sig ind og 71 i januar.

 

Eventuelt

Vi talte lidt om mulige kandidater til bestyrelsen og om Mogens Baks ønske om hjælp af en medredaktør.

 

Næste møde er d. 25. april hos Mogens Bak-Hansen, Bygvænget 14, Ore, Vordingborg kl. 19.00 (evt. afbud 5143 6867)

 

Referat af Anette C.

 

            Bestyrelsesmøder 2018

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 1. OKTOBER 2018 HOS MOGENS NISS.

Tilstede var: Aase Schmidt, Jens Halqvist, Hanne Tømmerup, Leoni Pedersen, Vagn Nielsen, Mogens Bak-Hansen, Mogens Niss, Jonna Pedersen og Anette Christoffersen

 

REFERAT af sidste møde den 20. august blev godkendt og er på hjemmesiden.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: Første indslag er om Vitus Bering, torsdag den 4/10 kl. 19.00 på Ll. Næstved skoles auditorium, hvor lederen af Østsjællands Museum Orla

Madsen vil fortælle om ”Zarens danske Columbus.

 

ÅRBOGEN 2018: Som nævnt i sidste referat har vi mange artikler i spil. Nye ideer er Keld Hansen om fredninger af f.eks. Holmegård Mose og Møns Klint. Anmeldelse af bog om Svenskekrigene af Ole Ib fra Svend Gjønge-foreningen og Vagn Nielsen vil skrive om Estland, hvor fejringen af 800 året af Dannebrogs fald fra himlen finder sted den 15. juni 2019. I samme anledning kan vi fortælle, at kronprins Frederik kommer til Vordingborg.

Præsentation af Årbogen kunne foregå i St. Heddinge i forbindelse med et foredrag om kirken, eller evt. i den (tidl.) katolske kirke i Vordingborg. Muligheder undersøges.

 

PROGRAM 2019:  Fredag den 10. maj vil vi forsøge en Kør-selv-tur til hhv. Mosede Fortet og 8-tallet med frokost på ”Sylten”. Sidst i september vil vi besøge Holsteinborg kirke med guide Ole G. Nielsen og til Ørslev kirke med præsteguide og hvor madpakker evt. kunne indtages. Derefter til Sorø Akademi også med guide

Den 26. + 27. sept. vil vi gerne arrangere en tur til Jylland, nærmere bestemt Ribe med kirken og den nye udgravning af Ansgars kirke midt i Ribe. På Vikingecenteret har de opført en vikinge-kirke, som også skal beundres. I Jelling runestenene, kirken og den enorme skibssætning samt den interaktive udstilling på Kongernes Jelling. Vejles nye vartegn ”Fjordenhus”, som ligger i Vejle lystbådehavn og hvis det kan nås skal kaffen indtages på Clay Museet i Middelfart inden hjemturen.

Aase vil i forbindelse med Skills i Næstved hallerne den 4. og 5. april, få en håndværker til Naverhulen (i Næstved) til at fortælle om naverne og håndværk i det hele taget.

Vi talte også om en læsekreds om f.eks. Martin A. Hansen eller lokale forfattere. Mogens Bak fortsætter sine undersøgelser.

Et foredrag med Allan Huglstad om den 29. august 1943, hvor tyskerne indførte militær undtagelsestilstand. Ligeledes om den 19. sept. 1944, hvor det danske politi blev opløst/taget af tyskerne og mange blev sendt til tyske KZ-lejre.

I november vil Mogens Bak prøve at få musikere og datter af Trille (Bodil Nielsen) til at fortælle om sin mor og gerne med Trilles egen musik dertil. Alt dette vil Mogens gå videre med.

      

HJEMMESIDEN:  er blevet besøgt af 88 siden juli – ellers ikke noget nyt.

 

ØKONOMI:  Aase fortalte om persondataforordningen, som har taget megen tid og som for os også indskrænker bl.a. navne og portrætter. På kontoen står 41.477,98 kr.

 

EVENTUELT:  Hanne syntes hun efter mange år i bestyrelsen,  ville være menigt medlem og derfor søger hun en afløser.

Næste møde er onsdag den 23. januar 2019 hos Jens, Svinøvej 42, Kostræde. Hvis afbud ring 4074 1870.

      

       Referat af Anette Christoffersen

    

                

2

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 20. AUGUST 2018 HOS VAGN NIELSEN

 

Mødet blev afholdt hos Vagn Nielsen, Vordingborg. Tilstede var Jens Hallqvist, Aase Schmidt, Mogens Niss, Hanne Tømmerup, Leoni Pedersen, Poul Christensen, Mogens Bak-Hansen, Vagn Nielsen og Anette Christoffersen.

 

REFERAT AF MØDET DEN 24. MAJ 2018

Referatet blev godkendt.

 

AFVIKLEDE ARRANGEMENTER og aflysning af turen til Øland.

De afviklede ture er omtalt i tidligere referater og er på hjemmesiden. Igen må vi konstatere, at det er svært at få medlemmerne til at melde sig. Desværre må turen til Øland aflyses og turen den 29. sept. kan vi heller ikke gennemføre. Dels på grund af få tilmeldte, men dels fordi Herlufsholm Kirke er lukket yderligere et år, da man har fundet skimmelsvamp, også der !  Vi prøver at gennemføre turen til næste efterår (2019).

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

I stedet for turen den 29/9 vil vi prøve at få et foredrag af museumsmand Orla Madsen om Vitus Bering. Dette vil Mogens Bak få i værk.

 

ÅRBOGEN 2018

Slægtsforskernes Bibliotek havde tilbudt at lægge vore Årbøger (incl.tillæg)  på nettet. Dette er nu gjort og de har ovenikøbet fundet eksemplarer af denne, som vi ikke selv har på arkivet. Arbejdet er gratis for os og er en fantastisk hjælp for dem, der vil finde og læse disse uvurderlige beretninger.

Til præsentation af årbogen skal vi finde et sted – enten Vordingborg eller Møn

Som forslag til artikler kom:  Den katolske kirke i Vordingborg (som blev lukket i år) ved Inge Christensen, bryllupstraditioner på Møn i 1800-tallet,

K.E. Antonsens artikel om Suså (gl.) kommune, kvindefodbold i Kalvehave, om St. Heddinge kirke, om hulveje, som amatørhistorikere har fundet og opmålt, Niels Christiansen om strandinger og forlis, Allan Huglstad om ”Flipproletar” fra Næstved, om naturfredninger, Villa Gallina ved Gudrun Jessen, som skulle have en enorm viden om dette hyggelige og kendte sted.

Mange af disse emner vil Mogens Bak prøve at få plads til. Poul Christensen oplyste, at Sangill vil trykke vor bog, samt kuverter til udsendelse. Talte om at droppe girokort som betaling, da næsten alle har netbank/mobilepay.

 

PROGRAM FOR 2019

Aase havde været på Mosede-fortet, og deres interaktive udstilling kunne varmt anbefales. Samme tur kunne inkludere Kongelundsfortet og måske 8-tallet, dette kunne blive en ”kør-selv-tur” som Mogens Bak og Poul C. vil arrangere. Vagn og Mogens Niss ville se på en tur til Sorø Akademi og evt. Ørslev kirke.

Da der næste år kommer ”Skills” til Næstved, ville Aase spørge tidl. borgmester Henning Jensen om håndværk i byen og i særdeleshed om naverne og et besøg i deres ”hule” og måske foredrag af en rigtig naver. Netop Skills er et forsøg på at få flere håndværkere og der vil være eksempler på deres kunne og stolthed over et ordentligt håndværk.

Da foredrag måske kunne lokke flere til, kom der mange forslag. Bl.a. Per Wallsø om “Hovsa-Olsen” (missilet i Lumsås) , prof. Ulrik Langen om en anden version af Struense, en sjov bog om Danmarkshistorien af Asser Amdisen. En læsekreds kunne måske etableres, men man må selv melde sig (kunne foregå i private hjem).

 

SAMARBEJDE MED KOLLEGA-FORENINGER

Vi prøver fortsat at samarbejde om ture og foredrag.

 

ØGNING AF MEDLEMSTALLET

Vi kunne invitere relevante personer i forbindelse med turene og derved få endnu mere viden. Måske foredrag inden turene, som vi med held har gjort tidligere.

 

ØKONOMI

På kontoen står kr. 41.942,98. Vi er 253 medlemmer og 13 institutioner.

 

EVENTUELT

Anette havde et udklip fra Kristeligt Dagblad, hvori der var en artikel af Stina Wrang Elias. Denne kvinde fortæller i Årbogen fra 2016 om sin opvækst på Møn i 70´erne i et kollektiv. I dag er hun cand.scient.adm. og direktør for tænketanken DEA.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 1. oktober kl. 19.00 hos Mogens Niss, Nyborgvej 39, Næstved (afbud 4169 1753)

 

Referant Anette Christoffersen.

 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE, TORSDAG DEN 24. MAJ 2018 HOS POUL CHRISTENSEN, FAXE.

Ikke tilstede var Mogens Niss og Jonna. Aase indledte med, at hun gerne ville have et punkt mere på dagsordenen om den nye EU-lov om persondata og dette blev bevilget.

 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN:

Denne blev godkendt.

REFERAT AF MØDET DEN 21. MARTS:

Dette blev godkendt.

 

EVALUERING AF TUREN TIL BISPEBJERG:

Alle udtrykte deres store fornøjelse af denne tur. Kirken var storslået og guiden kompetent. I stedet for det aflyste besøg på Bispebjerg Hospital, valgte vi at køre til Mindelunden Ryvangen, hvor årsdagen for befrielsen havde været afholdt aftenen før. Blomster, lys og kranse prydede grave og monumenter, så besøget blev både smukt, interessant og tankevækkende. Stor tak til Jens for hans indsats – og turen gav overskud efter betaling af kilometerpenge.

 

TILMELDINGER TIL KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Turen den 9/6 har 17 tilmeldte 7 har tilmeldt sig til Kalmar/Øland-turen og 10 til Herlufsholm/Holsteinborg.

 

HVORDAG FÅR VI FLERE MEDLEMMER:

De småt tilmeldte til vore ture henleder vore tanker på, hvordan vi får flere medlemmer, hvoraf vi pt har 255. Poul ville reklamere i Østsjællands Museumsforening, vore nyhedsbreve skal længere ud, spændende foredrag med lokale for små penge, hvilket andre foreninger kan få tilhørere til,

Fællesmøder med de andre foreninger/museer og i det hele taget agitere mere for os selv.

 

NYHEDSBREVE FRA MOGENS BAK-HANSEN:

Vi er meget glade for disse ”breve” og Mogens prøver at få dem ud månedligt. Der bliver pt sendt 65 nyhedsbreve ud ad gangen.

 

ÅRSSKRIFTET – HVORDAN GÅR DET – HVOR SKAL VI PRÆSENTERE DET:

Vi talte om at uddele bogen et bestemt sted, f.eks. et fra indlæg i bogen, så kunne vi spare den dyre porto. Denne afhentning kunne kombineres med et foredrag, måske med en af forfatterne. Af emner og forslag til Årbogen kunne være om Hulveje, om Ø-listen fra Møn, om butikken Land og By, som stadig eksisterer, Dansk Smykkemuseum på Møn, om ungarske flygtninge, om nytolkning af St. Heddinge kirke (af Leif P. Lauritsen) Viemose Mølle, og om boghandleren i St. Heddinge (nu Rødvig) livshistorie.

INDLEDENDE DRØFTELSER AF NÆSTE ÅRS PROGRAM:

Til vores Årsprogram 2019 blev flere gode forslag debatteret, bl.a en 2-dags-tur til Ribe og Jelling, som prøves gennemført til efteråret 2019, da Sort Sol gerne skulle indgå i turen og besøg i den nyopførte Ansgars Kirke i Ribe Vikingecenter.

 

ØKONOMI:

Vi har en god økonomi. Indestående pr maj 2018 er kr. 49.513,23 og ca. kr. 5000 på ”formuekontoen”.Vi har også en formue på ca. 125.0000 i værdipapirer.

 

ÅRBOGEN:

Under dette punkt kom der igen gode ideer til artikler og disse kunne være Lise Sjølunds bog om ” Det borende X”, Ida Aukens bog ”Om at være dansker”, Christine Jønck bog  ” Edderkoppesagen”,” Koldkrig” ved Th. Tram Pedersen og ikke mindst om hr. Enevoldsens ”Robinsonade”, som også kunne være et møde sammen med Lokalforeningen i Langebæk.

 

PERSONDATAFORORDNINGEN:

Aase fortalte om denne og vi er naturligvis i gang med opfyldelse af krav om registrering, samtykkeerklæring, opbevaring og sletning af data vil efter sommerferien være gennemført og tilgået medlemmerne, ligesom ændringer skal fremgå af hjemmesiden.

 

Mødet sluttede ved 22-tiden og vi aftalte næste møde til mandag den 20. august kl. 19.00 hos Vagn Nielsen, Askemarksvej 40, Vordingborg. Afbud skal meldes til 5537 7245.

Referat Anette Christoffersen

 

Referat af bestyrelsesmøde i Historisk Samfund, onsdag den 21. marts 2018.

Mødet blev holdt hos Aase Schmidt. Mogens-Bak Hansen manglede og Poul Christiansen var som ny suppleant med for første gang.

Første punkt på aftenens dagsorden var præsentation af os alle for det nye medlem.

Konstituering ved Hanne: Formand Jens, næstformand og webmaster Mogens Niss, Kasserer Aase, årsbogsredaktør Mogens Bak-Hansen og sekretær Anette.

Ved nye medlemmer er reglen at vedtægter og forretningsorden oplæses og dette gjorde Jens i store træk og påpegede, at suppleanter altid er med til bestyrelsesmøder, men har dog ingen stemmeret.

Evaluering af Årsmødet: Vi var 35 tilstede på Café Algade, og der kunne heller ikke være flere i det hyggelige lokale, hvor det berømte pengeskab stod åbent !  Vi må være mere opmærksomme på pladsforhold til de næste årsmøder.

Årsprogram: Til Grundtvigskirken er tilmeldt 15, til militære anlæg er der 14, til Øland-turen 7 og til Herlufsholm/Holsteinborg er 10 tilmeldte.

Medlemstal og Økonomi: Vi er ialt 250 medlemmer. Aase har sendt rykkere 2 gange som hjalp og enkelte er blevet slettet, da de ikke betalte. Ellers kører økonomien fint og tidlige indbetalinger er en stor hjælp. Persondataloven/databeskyttelse, ja selv små foreninger skal kunne redegøre for hvordan de er beskyttet, og krydsrevisioner kan finde sted.

Årbogen 2018:  Vi er fra et fynsk slægtsforskningsinstitut blevet tilbudt gratis digitalisering af alle vor årbøger. Foto fra generalforsamlingen er på hjemmesiden og 98 personer i februar og 67 har i marts været på hjemmesiden.

Eventuelt: Referatet fra Årsmødet blev godkendt og snakken gik om frysehuse, hvoraf der har været ca. 3000 i Danmark.

Mødet sluttede ved 22-tiden og næste bestyrelsesmødet blev aftalt til torsdag den 24. maj 2018 hos Poul Christiansen – nærmere adresse fås senere.

 

Referant Anette Christoffersen

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE, MANDAG DEN 25. JANUAR 2018.

 

Tilstede var hele bestyrelsen dog undtaget Lars Mathiasen.

 

Referat fra sidste møde den 25. okt. 2017 på Thorsvang, Lendemarke, Møn.

blev godkendt. Mogens Niss sætter det først på hjemmesiden en uge efter modtagelse, hvis der er bemærkninger.

 

Årbogspræsentation. På Thorsvang præsenterede vi bogen i december. Der var stor tilgang (især af Mønboere) og en god stemning og fine tilbagemeldinger fra

de mange besøgende.  TV Møn optog til lokalstationen, men ingen af os har set netop denne udsendelse. En stor dag for foreningen, som bliver svær at leve op til.

 

Tilmeldinger. Der har endnu ikke været den store interesse til vore ture. Til Grundtvigskirken og Herlufsholm/Holsteinborg er to par tilmeldt. Vi håber på flere fra vor forening og Hr. Huglstads venner i Vordingborg og omegn.

 

Årsmødet.  Afholdes Lørdag den 17. marts kl. 14.00 i Café Algade, Algade 14 i St. Heddinge.

Vi forventer at 35-40 mennesker deltager. Vi foreslår en kontingentforhøjelse på kr. 25,00 (til kr. 225,00) mest på grund af porto og nye girokort. Mogens Bak-Hansen vil fortælle historien om Det borende X med baggrund i det eksisterende materiale.

Som dirigent vil vi spørge Svend Skov. Som nyt medlem /suppleant spørges vores bogtrykker Poul.

 

På valg er Jens Hallqvist, Aase Schmidt og Jonna Runnow.

 

Forslag fra Mogens Bak-Hansen til årbog og foredrag. Mogens havde som sædvanlig flere gode forslag  bl.a. Viemosemøllen ved Poul Hansen, som 81 årig har et godt kendskab til denne. Hulveje på Sjælland ved Bjørn Hansen (hulveje er nye store gennemgående veje f. eks. Ved Åsen i Næstved).

Smykkehus i Dame, om kvindefodbold (kvinder fra Lendemarke), som bladet Femina promoverede med stor succes. Fattiggårde i Køng, den gamle boghandel i St. Heddinge – nu i Rødvig. Foredrag ved Philip Krabbe om Rosenfeldt. Om dialekter på Møn og Stevns. Foredrag ved Jes Fabricius Møller, som har skrevet 2 bind om Danmarks Historie og om Vintersbølle bibliotek, foredrag af Th. Tram-Petersen (koldkrig) og Kulsbjergskolen. Promovering af foreningen på Stevns, hvorfra årbogen kunne sælges – og især dem med artikler fra og om Møn. Indsats overfor skolerne, hvor Mogens gerne vil formidle årbogen samt artikler fra denne.

 

Økonomi: Aase fortalte lidt om regnskabet, som i år har givet et overskud på kr. 619,00 !!  Vi er 259 medlemmer, 10 udmeldelser og 17 nye medlemmer i december.

Indestående d.d. på konto i Danske bank er på kr. 37.730,70.

 

Hjemmesiden: Mogens har lagt alle referater, fotos og omtaler på hjemmesiden. Disse skulle gerne have dato og årstal på. Besøg på vores side er 4268 i alt, hvor der i uge 4/18 har været 15 besøg  og 102 siden sidst.

 

Eventuelt:  Vi synes vi mangler samarbejde med andre foreninger og føler, at vi overlapper hinanden. Dette må vi kunne gøre bedre.

 

Næste bestyrelsesmøde er: Onsdag den 21. marts 2018 hos Aase Schmidt, Bellisvej 10, Kostræde Banker, 4750 Lundby tlf. 3053 0307, eller mail aase.v.schmidt@gmail.com.

Referat af Anette Christoffersen   

                

Bestyrelsesmøder 2017

 

Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2017 i Samlermusset Thorsvang på Møn, hvor vi denne gang var inviteret af Jonna og Lars, begge mønboere og kendere og brugere af stedet. Vi var i Lokalhistorisk forening lokaler. Foreningen er stiftet i 2014.

 

1.  Referat fra sidste møde den 14 august blev drøftet.

 

2.  Gennemførte arrangementer. På nuværende har vi ingen haft.

 

3.  Næste år. Vi talte igen om manglende tilslutning til vore ture og vi vil informere mere bredt hos flere andre lign. foreninger. Især turen til Kalmar og Øland, som vi besluttede skulle være sidst i august næste år, kan kun gennemføres med mindst 25 deltagere.

Bussens pris talte vi om og blev enige om at tage tilbuddet fra Fladså Turist

Lørdag den 5. maj 2018 skal vi til Grundtvigskirken og Bispebjerg Hospital. Frokost på en restaurant i byen.

Tur til den "nye" borgring, Ejbybunkeren og Kongelundsfortet som 1. dagstur blev aftalt til lørdag den

9. juni 2018. Vores efterårstur er planlagt til lørdag den 29. september, hvor vi har Herlufsholm kirke og kostskole og Holsteinborg gods som mål og et krobesøg indimellem. Alle disse ture og datoer skal trykkeriet have inden 15. november.

 

4.  Årsmødet 2018. Mogens og Hanne finder et sted til dette møde, måske Cafeen i Store Heddinge kunne anvendes. Som foredragsholder ville vi spørge Lise Søelund, som i 2015 udgav en bog om "Det borende X", som netop har noget med cafeen at gøre !

Årsmødet er aftalt til lørdag den 17. marts kl. 14.00 med generalforsamling kl. 15.30.

 

5.  Hjemmesiden.  Mogens Niss var fraværende, så ingen videre debat derom.

6.  Økonomi.  Ifølge Aase ingen større udsving. Et pænt udbytte på ca. kr 2.000,00 på

vores papirer. Om vederlag til Mogens Bak-Hansen for det udførte arbejde.

Der har desværre været 5 udmeldelser og revideret medlemsliste vil komme.

 

7.  Eventuelt.  Pakning af Årbøger bliver onsdag den 6. December på trykkeriet i Fakse kl. 9.00, hvor der i dagens løb bliver sørget for mad og drikke.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 25. januar 2018  kl. 19.00 hos Anette Christoffersen, Indre Vordingborgvej 34 T, Næstved (2338 9193).

En god ide er at parkere op ad Gallemarksvej eller ved Aqua huset på Havnegade. Ellers ring til mig, så finder vi en plads. (Vi har kun få P pladser).

Med venlig hilsen

Anette Christoffersen

 

BESTYRELSESMØDE DEN 14. AUGUST 2017 HOS LEONI PEDERSEN, PRÆSTØ

 

Også denne gang syntes vores vært, at vi skulle indlede mødet med at gå en tur til Jakobshavn ved Præstø fjord, hvor vand og vejr var smukt og Leoni fortalte om området.

Tilstede var den samlede bestyrelse og suppleanter:  Jens Halqvist, Mogens Niss, Aase Schmidt, Mogens Bak-Hansen, Hanne Tømmerup, Vagn Nielsen, Leoni Pedersen, Lars Mathiasen, Jonna Petersen samt Anette Christoffersen.

 

1. Referat fra sidste møde blev gennemgået og enkelte rettelser blev tilføjet/rettet.

 

2. Gennemførte arrangementer:  Turen til Fredensborg og Rungstedlund blev rost og ideen med at køre i egne biler, viste sig at være en glimrende idé. Dette kunne tilrådes med andre udflugter.

 

3. Program for næste år:  Forslag om at gentage en tur til Øland blev omtalt, og at vi denne gang skal prøve at få hotel i Kalmar. Jens og Anette fortsætter med dette. Turen skulle så gennemføres i Kristi Himmelfartsdagene (10 – 13/5 2018). Forslag om besøg i Ejby-bunkeren (Rødovre) og Borgringen ved Køge ville også været interessante steder (evt. i beg. af juni). Grundtvigskirken og Bispebjerg Bakke med guide. Herlufsholm kirke og Holsteinborg slot kom også på tale. Hanne og Jens, Vagn og Mogens Niss ville undersøge disse steder. Alle disse arrangementer kunne foretages i egne biler, hvis tilslutningen skulle svigte.

 

4. Årsmødet 2018. Lars M. og Jonna ville forsøge at få Caféen i Algade (St. Heddinge) til at holde det for os. Stedet er i øvrigt berømt for tilknytningen til ”Det borende X” og et pengeskab skulle stå i caféen. I øvrigt vil man på Årsmødet foretages en vedtægtsændring i forbindelse med kasserer og formandens tegning af foreningen.

 

5. Hjemmesiden har i alt haft 3805 besøgende, heraf 31 i aug. og 53 i juli.

 

6. Økonomi. Medlemsantal er 278. Aase har opdateret alle tilmeldinger og udmeldelser samt afdøde personer. Vi har stadig 16 institutioner. Saldo på de to konti er hhv. 50.803,75 og 3260,85. Dog skal der bestilles kuverter med nye navne og adresser samt købes frimærker.

 

7. Eventuelt:  Næste møde er aftalt til Onsdag den 25. oktober kl. 19.00 på Thorsvang Samlermuseum (Lendemarke), hvor vi i sidebygningen kan afholde mødet. Jonna og Lars står for dette. Adressen er Thorsvang Allé 7, 4780 Stege.

Referat Anette Christoffersen

 

 

 

BESTYRELSESMØDE DEN 28. MARTS 2017 HOS MOGENS BAK-HANSEN, VORDINGBORG

Før vi gik indenfor syntes vor vært, at en tur til stranden inden solen gik ned, ville være en god begyndelse af vort møde. Vandet var blikstille og solen var næsten gået ned, da vi gik tilbage.Præsentation af nye medlemmer: Jonna Pedersen, som bor i Stensved og er næstformand i Stege lokalhistoriske forening. Lars Mathiasen, som arbejder i på Bisca med lager og logistik, brandmand og med stor interesse i historie. Derefter fortalte den gamle bestyrelse ligeledes om sig selv.

Tilstede var: Hanne Tømmerup, Leoni Pedersen, Mogens Bak-Hansen, Vagn Nielsen, Mogens Niss, Lars Mathiasen, Jonna Pedersen, Jens Hallqvist og Anette Christoffersen (fraværende Aase Schmidt).

Konstituering af bestyrelsen:

 Formand Jens Hallqvist

Næstformand Mogens Niss

Kasserer Aase Schmidt

Sekretær Anette Christoffersen

Redaktør Mogens Bak-Hansen

Webmaster Mogens Niss

Bestyrelsesmedlemmer:

 Hanne Tømmerup, Leoni Pedersen, Vagn Nielsen samt Lars Mathiasen.

Suppleant Jonna Pedersen

Evaluering af Årsmødet:

 Besøget på Skovhuse Radarstation i forbindelse med årsmødet, indledtes af en rundvisning i dette anlæg fra ”Den kolde krigs” tid. Da vi var 44 medlemmer fremmødt, blev vi opdelt i 2 hold, som hver havde deres kyndige fortæller. Vi fik set det enorme radartårn (dog uden radar, som for længst er nedtaget til anden anvendelse), men udsigten derfra og beretninger om radarens aktive tjeneste og formål var spændende. Nede i bunkeren var samlet materie, fotos, lytteudstyr samt datidens kommunikationsanlæg.  Stor ros til stedets medarbejdere. Prisen for denne rundvisning/kort foredrag blev kr. 1320,00 + 8 flasker rødvin.

Status på tilmeldinger:

Der har ikke været yderligere interesse for Fredensborg-turen, så vi besluttede at gøre den i egne biler, hvilket gør turen meget billigere.Indledende drøftelser af næste års program: Måske vil vi igen prøve at tage til Øland, da ca. 15 medlemmer fra Arkivforeningen gerne vil med. De andre forslag som kom, var bl.a. Masnedøfortet, Grundtvigskirken (Kbh.) Opstandelseskirken, Albertslund, Vejlebrokirken, Mosede-fortet som alle er steder, hvortil vi let kan komme i egne biler, hvis tilslutningen ikke er så stor.

Årbogen:

Som sædvanlig var opfindsomheden til emner stor og artikler som De fattige i Øster Egesborg, sogn, om Valdemar Atterdag af Ebbe Nyborg, om oberst Paludan-Møller, om kritiske artikler om Svend Gønge ved Anna Sara Rye Vestergaard, og om ungarske flygtninge i Sydsjælland eller om Kulsbjergs øvelsesterræn.Litteraturanmelderprøver bestyrelsen en løsning på.

Hjemmesiden:

Vi skal have taget nye billeder til hjemmesiden og Anette tager camera med til mødet den 14. august. Der har været 3485 besøgende siden start på måling, dvs. ca. 135 pr måned.

Økonomi:

Kasserer Aase var fraværende, men intet nyt siden Årsmødet.

Eventuelt.:

Mest om Sonnerups breve og artikler, og svar fra Mogens Bak-Hansen. Referant Anette C.

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Historisk Samfund for Præstø Amt.

Mødet var den 25. januar 2017 hos Egon D. Hansen, Holtug. Tilstede var alle 10 medlemmer.

 

              Vi godkendte dagsordenen.

Referat fra sidste møde den 24. okt. 2016 blev godkendt, dog med bemærkning om, at de udgående medlemmers navne gerne måtte fremgå af referatet. Både Egon Damgaard Hansen og Svend Skov havde intet imod, at de blev nævnt. En forkert dato og dag havde også indsneget sig, således at turen til København er søndag den 5. marts.

Siden sidst, hvor Jens H. havde været syg med indlæggelse på sygehus.  Mogens Niss havde besøgt Alice Bro, som er ved godt mod.

Den 7. dec. 2016 havde vi præsentation af Årbogen. Et godt samarbejde med TV Sydsjælland og fine udsendelser i tv. Aase havde fået mange positive tilbagemeldinger om Årbogens udseende, men især indholdet er blevet godt modtaget. Desværre har 15 personer meldt sig ud af foreningen og 43 har ikke svaret (10 bøger er returneret). Vi talte også om O`neills (tidl. journalist Poul Aage Nielsen), som havde haft en artikel om Fodbold i Næstved, og som pludselig døde den 4. jan. 2017.   Striden mellem Svend Skov og Fleming Sonnerup blev vi informeret om, og denne gælder en artikel, som Svend havde i Sydsjællands Tidende om Spejlsby Kloster/spedalskhed. Denne anfægter Fl. Sonnerup på det kraftigste. Efter lang debat besluttede formanden og Mogens Bak-Hansen at sende omtalte Sonnerup et brev i hvilket vi tager afstand fra hans indlæg.  Ideer til artikler i kommende Årbog blev berørt og emner som ”de fattige gennem tiderne (1901-1930) i Øster Egesborg sogn” og om Jens´s oldefar, som var fattig gårdbestyrer. Et medlem Knud Jakobsen ville gerne skrive om en døbefont af Bertel Thorvaldsen, som står i København. Salg af enkelteksemplarer af Årbogen blev sat til kr. 125,00, hvorfra man end ville købe den.  Mogens Bak-Hansen ønskede en historisk vidende med-redaktør. Han foreslog selv Dorte Wille (tidl. Borgcentret) og vil selv spørge hende om hun vil være 1/3 medhjælper.

Nyhedsbreve til medlemmer kræver mailadresser og én der vil skrive dette  (Mogens Bak-Hansen meldte sig).  Aase har allerede mange adresser og disse ville hun gerne administrere.

Kommende ture og Årsmødet. 42 har tilmeldt sig årsmøde og rundvisning i Radarstationen (vi må være 48 iflg. Brandmyndighederne).  Kalmar-turen har ca. 11 tilmeldte, Arbejder- og Politimuseet den 5/3 har 36 tilmeldte (fra to foreninger) og Karen Blixen-turen er der pt. 9 der gerne vil med på.

 

Til Årsmødet bliver Knud Erik Antonsen dirigent. Vi skal have valg til bestyrelsen og talte om mulige emner til disse poster. Fastlæggelse af kontingent samt ændring af vedtægter pga. tegningsret overfor banken er også på dagsordenen til den 18/3 2017.

Hjemmesiden skal indeholde indkaldelse til Årsmødet, vore ture og referater fra bestyrelsesmøder. Omtalen af vor forening er de ganske gode til i medierne, især TV Sydsjælland, i radioen på FM 95,6 mz og HSR har på søndage haft udsendelser om bl.a. Nina Wrang artikel og Susanne Outzenz om Holmegård glas.

Vor kasserer fremlagde hhv. status, regnskab for 2016 og budgetforslag for 2017.

Næste bestyrelsesmøde er Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 hos Mogens Bak-Hansen, Bygvænget 14, Ore, 4760 Vordingborg (5143.6867).

 

Referat af Anette Christoffersen

 

 

Bestyrelsesmøder 2016

 

Bestyrelsen holdt møde mandag den 24. oktober 2016 hos Aase Schmidt. Vi var 10 tilstede.

 

Dagsordenen blev godkendt. Hertil havde Mogens Bach-Hansen vedlagt forslag om en distributionsliste med medlemmers adresser, så vi selv i stort omfang kunne omdele årbøgerne. Samtidig vil historiske meddelelser fra Vordingborg-området blive udsendt.

 

Referat af mødet i september blev godkendt.

 

Siden sidst: Intet at berette

 

Turene for 2017: Turen i maj til Øland er stadig under planlægning. Turen til Frederiksborg blev droppet, da vi fik tilsagn om at se Fredensborg med guide i stedet for. Datoen ændres til lørdag den 5. august af hensyn til åbningstider på Fredensborg. Vi drøftede en oplægsaften om Karen Blixens tid i Kenya samt Danmark som kolonimagt tirsdag den 16. maj på Lille Næstved Skole. Den aflyste tur til Politi- og Arbejdermuseet i 2016 forsøges gennemført til søndag den 5. marts 2017 og dette i samarbejde med en landboforening.

 

På mødet blev forevist et eksemplar af en bog efter nye digitale trykkemetode. Bestyrelsen var tilfreds med kvaliteten, da denne var tydeligere og foto var bedre. Vi besluttede at anvende den nye og billigere trykning. Kassereren meddeler trykkeriet. Prisen bliver kr. 125,00 i løssalg. To fra bestyrelsen  -

Egon Damgaard Hansen og Svend Skov - meddelte, at de ikke ønsker at fortsætte.

 

Årsmødet bliver afholdt på Radarstationen ved Skovhuse lørdag den 18. marts 2017 med tilmeldingsfrist den 11. marts. Der vil blive rundvisning i tårnet og i museet. Det er oplyst, at der er plads til 40 personer til rundvisningen, måske i to hold.

 

Det forsøges at få mailadresser på den indlagte seddel i programmet udsendt med årbogen. Ved lokalarkivernes dag opfordres bestyrelsesmedlemmerne at besøge de arkiver, som har åbent hus.

 

Indestående pr. dato i Danske Bank er kr. 23.368,73 i Sparekassen Sjælland er der kr. 32.654,65 og kr. 123.867 i værdipapirer.

 

På hjemmesiden er der nu fotos af bestyrelsesmedlemmerne. På Live Counter kan vi se, hvor mange besøgende der har været samt antal sidehenvisninger.

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00 hos Egon Damgaard Hansen, Holtug Linievej 9, 4660 St. Heddinge (5650 0243)

 

Med venlig hilsen

Anette Christoffersen

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 1. september 2016

 

Vi mødtes hos Vagn Nielsen i Vordingborg kl. 19.00 og inden det egentlige møde, blev vi alle fotograferet enkeltvis samt i gruppe til vores hjemmeside.

Dagsordenen blev godkendt. Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. april blev også godkendt og alle referater vil blive lagt på hjemmesiden.

Turen til Arbejder- og Politimuseet fik desværre ikke nok deltagere (17 og vi skal være 25), så vi aflyser denne gang, men håber, at vi kan komme sammen med Landboforeningen v/ Vagn den 4. marts 2017.

Sommerturen til Schlagsdorf, hvor 42 deltog, blev også omtalt og referat fra denne vil komme senere.

Referat fra sommerudflugten til Mølleåen (hvor 28 deltog) ligger på hjemmesiden.

Under drøftelse om fremtidige arrangementer kom der forslag om f.eks. Karen Blixens Rungstedlund og evt. Frederiksborg den 19. august 2017, som Aase Schmidt og Hanne Tømmerup gerne vil stå for. En tur i Kristi Himmelfartsferien (25., 26. 27/5) til Kalmar, Glaslandet og Øland vil Jens Hallqvist og Anette C. gerne se på.

Mogens Bak Hansen foreslog besøg på Radarstationen ved Skovhus (ved Stensved), med guide (måske Allan Huglstad) den 9. sept. 2017.

Samtidig blev vores Årsmøde aftalt til Lørdag den 18. marts 2017, sted findes senere.

Frist til alle ture er den 1. november 2016.

Til Årbogen, som gerne skulle være klar primo december, blev emner som Spejlsby Kloster v/ Svend Skov, Nana Wang og hendes datter om Hippier på Møn, Mette Bruun om Holmegårds glas og Mogens Bak har forsket i ungarske flygtninge, som faktisk kom til 16 forskellige steder, men disse har ikke været i vores område.

Stejlepladser (henrettelsespladser) bl.a. Grønhøj v/ Dybsø Fjord, og én ved Mogenstrup talte vi også om kunne blive emner til Årbogen.

Litteraturanmelder er ikke fundet, men en pens. bibliotekar Michael Gottfredsen er i kikkerten og evt. Allan Huglstad. Disse to vil Mogens prøve at tale med.

Hjemmesiden, som faktisk bliver besøgt jævnligt, skal have vores foto med navn, mailadresse samt position i foreningen på. Dette vil Mogens Niss tage sig af.

Samtidig kunne Mogens Niss fortælle, at han havde besøgt tidl. formand Alice Bro på Kildemarkscenteret, hvor hun efter omstændighederne har det godt.

Økonomi:  Fra Tysklandsturen blev der et overskud på kr. 307,90 og Mølleåen gav et overskud kr. 1106,00.

Indestående i hhv. bank og sparekasse: kr. 32.800,00 og kr. 30.300,00 samt kr. 124.324,00 i værdipapirer.

Vi er pt. 301 medlemmer, men vil gerne være flere . .

Mogens Bach Hansens mail er: mogensbak11@gmail.com

Anette Christoffersens mail er: ac@ec1911.dk

Under Eventuelt fik vi at vide, at både Svend Skov og Egon Damgaard desværre ønsker at udtræde af bestyrelsen til næste år.

 

Næste møde er aftalt til: Mandag den 24. oktober kl. 19.00 hos Aase Schmidt      Bellisvej 10, Kostræde Banker, 4750 Lundby (3053 0307)

Referat:  Anette Christoffersen

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

 

TORSDAG DEN 14. APRIL 2016 HOS SVEND SKOV, SPEJLSBY

 

Tilstede var: Jens Hallquist, Mogens Niss, Leoni B. Pedersen, Vagn Nielsen, Svend Skov, Hanne Tømmerup, Aase Schmidt, Mogens Bak-Hansen, Anette Christoffersen og Knud Erik Antonsen, som deltog som afgående sekretær.

 

Efter velkomsten og præsentationen gik vi til konstituering af bestyrelsen, som i fravær af Egon D. Hansen blev ledet af Jens H.

 

Valgene faldt således ud:

Formand Jens Hallquist

Næstformand Mogens Niss

Kasserer Aase Schmidt

Sekretær Anette Christoffersen

Webmaster Mogens Niss

Årbogsredaktør Mogens Bak-Hansen

Bestyrelsesmedlemmer Vagn Nielsen og Hanne Tømmerup

Suppleant Leoni B. Pedersen

 

Evaluering af generalforsamlingen:

 Tilfredshed om afviklingen selvom foredraget af Jutta Bøjsen-Møller var dyrt (kr. 4.500,00), trods nedslag og ingen betaling for kørsel og måske også et lidt overfladisk af slagsen. Da foredragsholdere generelt er dyre, må vi se på andre muligheder eller evt. droppe dette indslag.

Forslaget om kontingentforhøjelse blev vedtaget næsten enstemmigt til kr. 200,00 pr. år.

 

Tilmelding til turene går trægt, flest tilmelder sig lige efter modtagelsen af programmet og så glemmes det måske. I hvert fald blev turen til Jylland i Kristi Himmelfartsferien aflyst. Turen til Mølleåen den 4/6 har 15 tilmeldte, 13 tilmeldte til Sommertur til Tyskland den 27-28/8 og 12 tilmeldte til Politi- og Arbejdermuseet den 18/9.

 

Dette afstedkom længere debat om tilgang af medlemmer og synliggørelse af foreningen. I Vordingborg har de Museumsforeningen, som nemt kan afholde ture og foredrag for over 100 deltagere, men da deres emner er meget lokale — og med deltagelse af ligeså lokale, er det åbenbart nemmere at skabe interesse.

 

Vores område er noget større, så billige lokale historikere er sværere at opdrive og emner med fælles interesse er vanskeligt at finde på. Ideer om fælles annoncering i Ugeblade eller invitation til alle deltagere, samt vores egen tilskyndelse om at invitere familie og venner vandt også gehør.

Næste årbog vil vi tænke mere over, men emner som Svend Gønge, Hippier på Møn (v/ Nina Vrang), Susanne Outzen om Holmegård-glas, Mette Bruun om Kahler, Mern Banko (I), Ungarnskrisen på Sydsjælland ved vor egen Mogens Bak-Hansen og evt. frakkeskjolde.

 

Som litteraturanmelder foreslog Aase at spørge Per B. Christensen.

 

Mogens Niss opdaterer løbende vor hjemmeside og forslag om foto af bestyrelsen samt kontaktoplysninger, syntes alle var en god icl. Så Anette tager camera med næste gang.

 

Aase Schmidt fortalte om vore indestående i hhv. Danske Bank (kr. 32.816,77), Sparekassen (kr. 32.898,17) og værdipapirer fra ca. kr. 122.000,00. Det overvejes at spare revisorudgifter til udarbejdelse af årsregnskab, da kassereren har lavet et regneark med specificerede posteringer, der vil gøre det enkelt at lave årsregnskabet.

Men en gennemgang af vore økonomiske fremtid står tydeligt for os som alvorlig.

 

Under eventuelt fik vi at vide, at vor tidligere formand Alice Bro desværre nu er så syg, at hun efter ophold på Marskgården forventer en bolig på Kildemarkscenteret.

 

Vi afsluttede vort velforsynede møde hos guldbrudeparret i god ro og orden.

Næste møde blev aftalt til Torsdag den 1. september 2016 kl. 19.00 hos Vagn Nielsen, Askemarksvej 40, Vordingborg (5537 7245)

 

 

Bestyrelsesmøde i Historisk Samfund for Præstø Amt

Onsdag den 20.januar 2016

hos Hanne Tømmerup, Tjørnevej 10, Fensmark

 

DAGSORDEN:

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 27. oktober 2015:Godkendt

 

2. Siden sidst:: Drøftelse af forholdene omkring udgivelse af årbog og årsprogram.

Bemærk, at der har indsneget sig en fejl i programmet ang. forårsturen. Turen falder i Kr.Himmelfartsferien.

Tilfredshed med årbogen. Artiklerne hænger fint sammen.

Salgsprisen skal være aftalt, før bogen udsendes.

Prisen skal kunne dække fremstillingspris + evt. moms og forsendelse. Ønsker man at bestille en ekstrabog er prisen 100 kr + evt. porto.  Fast pris for ikke - medlemmer 135 kr.

Efterfølgende fulgte ideer til værgekampagne:

Ved lokalhistoriske arrangementer – PR  og synliggørelse ved “Åben skole”- arrangementer.

Husk generalforsamlingsreferat i årbogen.

Anmelder Carsten Koch ønsker at træde af. Forslag til efterfølger: Henning Dötz.

 

3. Ideer til næste årbog:

Forslag om maritime temaer: Artikel om drivkvase - Ålekvaser – Postbåd “Røret” til Nyord – Færgen “Ida” - Lodser, Nyord

Andre ideer: Holmegaard Glas – Kähler Keramik  (Palle Birk??)

Om Gøngehøvdingen (Anna Vestergaard?) - Ungarnskrisen i 1956,- set fra vor vinkel.

 

4. Orientering om tllmeldinger til arrangementer i 2016: Forårsturen til Jylland: 8 tilmeldte – sommerudflugt til Mølleåen :8 tilmeldte - Sommertur til Tyskland: 6 tilmeldte - Høstmødet til Arbejdermuseet m.v.: 7 tilmeldte.

 

5. Årsmøde/generalforsamling : Rønnebækholm, Næstved, Lørdag den 12.marts 2016, kl. 14.00.

Indledning med foredrag om Grundtvig: v/ Gymnasielærer Jutta Bojsen-Møller

Dagsorden i følge vedtægterne.   Forslag til dirigent: Jørgen Skovbæk 

Ændring i vedtægterne: “"Ny overskrift: “Vedtægter for Historisk Samfund for Præstø Amt, ændres til “det tidligere Præstø Amt” ,samt § 3: Samfundets bestyrelse består af 9 medlemmer. Her tilføjes: incl. årbogsredaktøren. De vælges for tre år ad gangen. Samtidig vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted og 2 revisorer samt en suppleant for disse.

På valg til bestyrelsen: Hanne Tømmerup - Knud Erik Antonsen (ønsker ikke genvalg) + årbogsredaktør Mogens Bak-Hansen.

Valg af 2  suppleanter ( Leoni Pedersen og Vagn Nielsen) samt en suppleant for disse.

 

6. Økonomi: Foreningen har p.t. ca. 325 medlemmer.Ca. 50 mangler d.d. at betale kontingent. Rykkere udsendes i marts. 10-15 er udmeldt.

Indestående i sparekasse og bank ca 90.000 kr. Obligationer i sparekassen 121.621,- kr.

 

7. Hjemmesiden: Kører fint.

 

8. Eventuelt: Anette Christoffersen, bestyrelsen har ændret mailadresse til ac@ec1911.dk

 

9. Næste møde: Torsdag den 14.april hos Svend Skov, Klostervej 8, Spejlsby, Stege

 

Vinterhilsen fra Knud Erik  (23.jan.-16)

 

Bestyrelsesmøder 2015

 

Bestyrelsesmøde i Historisk Samfund for Præstø Amt.

tirsdag den 27. oktober –15, kl. 19.00 hos Knud Erik Antonsen, Hybenvænget 5, Herlufmagle.

 

DAGSORDEN:

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 27. august

Referatet godkendt.

 

2. Siden sidst: Afviklingen af Hventuren, den 29. august. samt turen til Borgcenteret i Vordingborg den  24. september

Hventuren havde et godt forløb. 55 deltagere nød det dejlige vejr ,gode oplevelser og hyggelige samvær.

Turen havde et mindre underskud  på ca. 1000 kr.

Borgturen havde også pæn tilslutning med 30 deltagere, der oplevede en spændende dag med den nye teknologi på

Gåsetårnsområdet og efterfølgende besøg på Rosenfeldt.

 

3. Orientering om situationen omkring årbog og næste års program?

Mogens Bak har udsendt en tidsplan.

I forbindelse hermed drøftedes pakning, udsendelse og andre praktiske ting.

Årbogen tegner til at få et sidetal på 72 .Enkelte artikler er allerede afsendt til Trykkeriet. Opsætningen skal være færdig d. 17/11,

og trykkeriet kan levere de færdigtrykte eksemplarer tirsdag den 1. december.

Årsprogrammet udfærdiges af formanden, og omtalen af de enkelte arrangementer med pris og evt. illustration fremsendes til Jens

snarest muligt

Følgende tilbud vil indgå i programmet: Tilmeldingsfrist og priser påføres

5.-6.-7. maj-16 : 3 dages tur til Østjylland (Anette C) .

11/6 : Tur til Brede med besøg ved Mølleåen ,”industrien i det grønne”(Jens H.)

27.-28/8: 2 dages tur til  Grænselandet mod syd med byrundture i bl.a. Lübeck og Wiesmar (Vagn N)

18/9   Tur til København med besøg på Arbejdermuseet og politimuseet (Mogens N.)..

Årsmødet: finder , så vidt muligt, sted den 12/3 –16  på Rønnebæksholm, foredrag: Jutta Bojsen -Møller (formanden undersøger)

 

Hvor mange bøger og programmer skal trykkes? Mogens B. undersøger og melder ud til Aase og Jens H.

Porto : Aase bestiller portoen, girokort  og kuverter. Pas på forsendelsens vægt.

Følgesedler med oplysning af kontingent udarbejdes af trykkeriet (pas på kontingentet er 175 kr!!. )

Labels til kuverter og påtryk af girokort: (Jens H.)

Pakning af årbøger og årsprogram finder sted på trykkeriet, Faxe Bogtryk, mandag den 7. december, kl. 9.

Deltagere i pakningen tilmelder sig til Kassereren

Efter pakning spises lidt frokost sammen. Aase bestiller smørrebrød. Drikkevarer medbringer man selv.

Præsentation af årbogen: Mogens B. undersøger muligheden for at  besøge Nysø, lokale i selve museet,

fredag den 11.december, eftermiddag.

 

 4. Tilretning af foreningens vedtægter og forretningsorden:

Vedtægter skal fremlægges på generalforsamlingen:  Ny overskrift: “Vedtægter for Historisk Samfund for Præstø Amt ,

tilføjelse “det tidligere Præstø Amt”.

§ 3 Samfundets bestyrelse består af 9 medlemmer, Tilføjes: incl. årbogsredaktøren. De vælges på generalforsamlingen ved simpelt

stemmeflertal for tre år ad gangen. Samtidig vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Forretningsordenen: Under I. Konstituering og organisation, punkt 3 , ændres ordlyden til:

“Bestyrelsesmøderne er lukkede møder. Der udbetales ikke vederlag for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i arbejdet.

Dog se III punkt 4

III Regnskabsforhold og økonomirapportering: punkt 4: Honorarer: Som kompensation for udgifter og forbrug af mange

timer vedr. Årbogen får redaktøren et honorar i forhold til de gældende regler om “Honorering af frivilligt arbejde”. (betaling bagud)

Til formand og kasserer udbetales ligeledes en godtgørelse på 2000,- kr. (forud til hver)

IV Tegnings- og fuldmagtsforhold: punkt 2: Til at disponere over konti og beholdninger i banker til varetagelse af den almindelige

drift gives fuldmagt til den regnskabsmæssigt tilforordnede eller kassereren samt formanden.

Foreningen  er tilsluttet netbank har E-boks og digital postkasse.

 

5. Hjemmesiden:  Der er indlagt beskrivelser af afviklede ture. Siden er ført up to date. – Mogens vil videreudvikle “Registeroversigt

for årbøger” fra 2002, således at hver årgangs  indholdsfortegnelse vil blive opført i det nye register .

 

6. Økonomi: Kassereren orienterede om status på foreningens konti.

 

7. Eventuelt: John Bennedsens dødsfald (tidl. medlem af bestyrelsen)

 

8. Næste møde: Næste møde finder sted hos Hanne Tømmerup, Tjørnevej 10, Fensmark onsdag den 20/1-16, kl. 19

 

 

Referat: Knud Erik Antonsen

 

 

Bestyrelsesmøde i Historisk Samfund for Præstø Amt :                                                         Torsdag  den 27.august, kl. 19.00 hos Mogens Niss, Nyborgvej 39, Næstved:

DAGSORDEN:   

 

1/ Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 26. maj.  Godkendt

 

2/ Siden sidst: Henvendelser vedr. Udgivet materiale i foreningen. Fra Nordmand og svensker. Kassereren savner medlemskartotek. Formanden har det på regneark.. Sekretæren medbragte en del indleverede årbøger, der  blev overdraget til Egon.

 

3/ Kommende arrangementer: Hventur og Borgcenteret . Knud Erik orienterede om Hven-turen ,lørdag den 29.. 57 deltagere. Opsamlingsplan er udsendt til alle. 7 transporterer sig selv til færgen.

 

4/ Årbogen: Hvordan går det med artiklerne?  Mangler vi stof? Mogens, redaktør, orienterede om status .               

Flg. artikler er indkommet( ikke redigerede):

Vagn Nielsen: Malaria i Danmark og stormfloderne. 6 sider –

Knud Erik: Da Tivoli kom til Næstved. 11 sider.                                                                                                       Anne Sarah Rye Vestergaard: Kvindernes kamp for stemmeret. Tanker-refleksion-handling. 14 sider.         

Artikler på vej: Mogens Bak-Hansen: Keld Bak-portræt af en fodboldspiller og af en tid. 10 sider ?                     

Jens Hallqvist: Husflidsskoler i Præstø Amt.                                                                                                             Flere muligheder for artikler foreligger udover de ”faste” orienteringer om: Anmeldelser v. Carsten Koch og formandens beretning, inklusive  beskrivelser af de afviklede ture og arrangementer.

Artiklerne skal være klar senest midt i november.

 

5/ Programmet for næste år. De aktuelle turplanlæggere orienterede om planerne: Annette undersøger mulighederne for en flerdagestur, evt. 4 dage, til Jylland den 5. maj med besøg i bl.a. Ribe, Jelling, Århus og Horsens.                                                                                                                                                                               Jens H. planlægger en 1-dages udflugt til Brede, ”Industrien i det grønne”, lørdag den 11.juni.                                         

Vagn forbereder tur til ”Landsbyen med den drabelige grænse”, Lübeck- Wiesmar , Rostock m.m. lørdag den 20/8, måske 2 dages tur. Arkivmedlemmer i Langebæk ønsker at deltage.                                                 

Mogens Niss arbejder med endagsudflugten søndag den 18.september til København med besøg på bl.a. arbejdermuseet.                                                                                                                                                               

 

Endelig finder generalforsamlingen sted  den 12. marts 2016 på Rønnebækholm, Formanden kontakter Dorrit Røtting ang. Foredrag om Grundtvig.

 

6/ Hjemmesiden:  Mogens orienterede: I  juli, 107 besøgende. Nye sider lagt ind:  Vagns artikel og Anettes beretning om turen til Bornholm.

 

7/ Økonomi: Hvordan er situationen? 

Aase redegjorde for overtagelsen af regnskaberne fra Henning. Der er mange ting, der skal tages stilling til. Vi har bankkonto i ”Danske Bank” og i ”Sparekassen Sjælland”. Formanden samt resten af bestyrelsen underskrev de nødvendige overdragelsespapirer på mødet. Kassereren undersøger, hvilke fordele der evt. kan være ved kun at have et pengeinstitut.  Netbank ønskes oprettet samt tegning af en forsikring i den forbindelse.  Kassereren orienterede ligeledes om foreningens saldoer i de to banker. Efter afvikling af hvert arrangement vil der blive udleveret et regnskab .

 

8/ Gennemgang af- og tilretning af foreningens vedtægter og forretningsorden. (Bilag)  Begge dele blev gennemgået.

Blandt andet de nye forhold vedr. regnskabsoverdragelsen medfører nogle ændringer i ordlyden.     

Ændringer: Vedtægter for historisk Samfund for Præstø Amt ændres til Vedtægter for Historisk Samfund i det tidligere Præstø Amt. 

Vedtægternes  paragraf  3 angående bestyrelsens sammensætning skal ændres, så den svarer til forholdene: 7 medlemmer + 2 suppleanter

Formanden udarbejder et forslag til ændringen af ordlyden til næste bestyrelsesmøde.                                                                                                         I Forretningsordenen rettes ”styrelse” til bestyrelse. Under pkt. III ,Regnskabsforhold og økonomirapportering, pkt. 4 om ”honorarer”, erstattes ordlyden af: ”Honorering i henhold til reglerne om honorering af frivilligt arbejde”

 

9/ Eventuelt:  Formanden omtalte en ny bog , ”Sandheden om Snaphanerne”

 

10/ Næste møde: Tirsdag den 27. oktober, kl. 19: hos Knud Erik Antonsen, Hybenvænget 5 i Herlufmagle

 

Venlig hilsen     K.E.Antonsen,

sekretær

 

 

Bestyrelsesmøde i Historisk Samfund for Præstø Amt

26. maj 2015.

 

Dagsorden:

 

0: Velkomst : Formanden bød velkommen til Foreningens nye kasserer, Aase Schmidt samt årbogsredaktør Mogens Bak-Hansen

 

1. Godkendelse af referatet fra mødet hos Egon Damgaard d. 24.marts.: Referatet godkendt

 

2. Siden sidst: 1/ Formandens og sekretærens møde med årbogsredaktøren.  Formanden orienterede om mødet

                       2/ Bornholmerturens forløb  i Kr. Himmelfartsferien. Turen forløb fint med 23 deltagere

 

3. Kommende arrangementer:  Tilmeldinger til: Hven-turen, lørdag d. 29. august  56 har tilmeldt sig og betalt for turen.

– Danmarks borgcenter, Vordingborg  24. sept.: 24 har tilmeldt sig arrangementet

 

4. Forberedelser til Årbog 2015:  Arbejdsplan gennemgås – status på indhold til årbogen.: Der er indtil nu flg. artikler

under udarbejdelse: Stormflod og malaria i Danmark (Vagn Nielsen) – Tivoli i Næstved omkr. 1850 (Knud Erik Antonsen)

Artikel (Borgeling) – Husflidsskoler(Jens Hallquist). Herudover nævnte den nye årbogsredaktør, Mogens Bak-Hansen flere

ideer, som kunne blive aktuelle: Beskrivelser af de afviklede ture og andre arrangementer,-gerne med fotos indgår.

Derudover Carsten Kochs præsentation af nye bogudgivelser.

 

5. Ture i  den kommende sæson: Turene er indtil nu kun på “tegnebrættet”, men der tegner sig følgende billede:

Den 5. maj (Kr. Himmelfartsferien): flerdages tur til Jylland (planlægger Anette Christoffersen) har en skitse med til næste møde.

Lø. den 11. juni: 1 dagsudflugt til “Industrien i det grønne”, Brede (jens Hallquist planlægger)

Lø. den 20.aug.: 1 dagsudflugt :“Landsbyen med den drabelige grænse” ved Lübeck (Vagn Nielsen)

Sø. 18. sept.: 1 dags tur til “Politimuseet,” –“Arbejdermuseet” m.m. (Mogens Niss arrangerer)

Generalforsamling: 12 .marts Forslag: Rønnebækholm, evt med foredrag om Grundtvig

 

6. Hjemmesiden: fungerer fint. Der kan aflæses, hvor mange der anvender den  (d.d. i alt: 1418)

 

7. Økonomi: Den nye kasserer Aase schmidt, har nu overtaget regnskaberne fra Henning Nielsen. Hun orienterede om bankens

betingelser ved en sådan overtagelse samt om, hvilket regnskabssystem, hun ønsker at anvende. De planlagte ture i 2015 ønsker

den tidligere kasserer selv at gøre “færdig”, da han har modtaget alt regnskabsmateriale i den forbindelse.

 

8. Eventuelt: På næste møde gennegås og tilrettes foreningens vedtægter og forretningsorden,

 

9. Næste møde:: finder sted torsdag den 27. august, kl. 19.00 hos Mogens Niss, Nyborgvej 39, Næstved

                  

 

På gensyn!

 

Jens H. / Knud Erik

 

 

Historisk samfund for Præstø Amt

afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts kl. 19.00 hos Egon Damgaard Hansen, Holtug Linievej 9, 4660 St. Heddinge.

Afbud fra: Mogens Niss og Aase Schmidt

 

DAGSORDEN:

0. Traditionen tro, indledtes mødet af det medlem med størst anciennitet, efter Henning er trådt ud af bestyrelsen, Det var værten, Egon, som styrede konstitueringen og derefter overgav styringen af mødet  til formanden.

 

1. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen ,suppleant: Leoni B. Pedersen

 

2. Konstituering: Formand – næstformand og hjemmeside-redaktør – sekretær-kasserer – Bogdepot- Redaktør af årsskrift/PR mand

Formand: Jens Hallqvist,- Næstformand og hjemmesideredaktør: Mogens Niss – Sekretær: Knud Erik Antonsen – Kasserer: Aase Schmidt – Bogdepot Egon Damgaard Hansen–Redaktør af årbog:navn haves endnu ikke – PR-mand: Sekretæren

 

3. Siden sidst, herunder referat fra årsmøde/generalforsamling den 7. marts: Drøftelse af generalforsamlingens afvikling. Positivt.  Referat herfra godkendt.

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde afholdtes tirsdag, den 13. januar-15, kl. 19.00 

hos Anette Christoffersen, Indre Vordingborgvej  34, T, Næstved:       

                                                   DAGSORDEN :                                                                                                                                            1.Godkendelse af referat fra sidste møde hos Vagn Nielsen, d. 6.august -14:  Godkendt

2. Siden sidst:  Årbog/program/folder. Herunder præsentation af årbogen i Rejseladen, Glumsø.   

Der har indsneget sig en del fejl i programmet. Disse er rettet og på hjemmesiden er programmet lagt ud med rettelserne påført. Fin hvervefolder, som deles ud til bibliotekerne. Præsentationen af årbogen  fandt sted ved en hyggelig sammenkomst i Glumsø, Rejseladen.

3. Årbog 2015: Ny redaktør skal findes . Ideer til indhold . Efter Jens Tybjergs stop, skal en afløser findes. Forskellige forslag blev bragt frem og mulighederne undersøges: Tidl . Redaktør af Vordingborg Dagblad, Henning Götz,- tidl. museumsinspektør Palle Birk.                                                                           

På bogdepotet er det småt med  årbøger  fra 40-50 erne.                                                                                       

Ideer til artikler: ”Malaria i Danmark i 1831”- ”Stormflod 1825” (Vagn Nielsen)- ”Husflidsskoler  i Præstø Amt”  (Jens Hallquist)- Vordingborgs Købstadsjubilæum, 600 år. (Carsten Koch forespørges) - Andet forslag: ”Gamle erhverv”.

4. Tilmeldinger til arrangementer i 2015:  :  Forårstur til Bornholm, 14.-17. maj:  16 tilmeldinger,  (Anette undersøger, om turen kan arrangeres med 20 deltagere) .Tilmelding sidste frist 1.februar.                                                                   b/Sommerudflugten til Hven, lørd. den 29. august:   52 deltagere (det undersøges, om der er  interesse for bustransport til og fra Havnegade  og hvad prisen vil blive for det )– 

c/Høstmødet til Danmarks Borgcenter, Vordingborg to. den 24 sept.: har d.d. 15 tilmeldinger.

5. Årsmøde/generalforsamling  i Klostercafeen, Gisselfeld, lørdag den 7. marts:                                 

Program blev gennemgået.   Foredragsholder (Jens H. undersøger). Forslag til dirigent: Olav Foged.

Flg. er på valg til bestyrelsen:  Jens Hallqvist – Henning Nielsen - nyvalg til erstatning for Jens Tybjerg.   

Forslag til nyvalg: Åse Schmidt (Henning kontakter)                                                                                                                                                     Nyvalg af suppleant: til erstatning for Annette Christoffersen, som trådte ind i bestyrelsen på John Bennedsens plads. Valg af 2 revisorer samt en suppleant for disse.

6. Økonomi: Henning orienterede. Kontingentindbetalinger er undervejs. Udgifter til trykning af                        årbog m.m.er afholdt.

7. Hjemmesiden: Fungerer fint.  Aktuelt Program m.m er lagt ud. Bl.a. Fotos fra arrangementer.                   

Det kan aflæses, at indtil d.d har hjemmesiden haft 996 besøg og 2310 sidehenvisninger.                             Hvervefolderen vil også blive bragt på siden.

8. Eventuelt:  Intet

9. Næste møde:   Hos Egon Damgaard, tirsdag den 24. marts kl. 19.00     

Sekretær: Knud Erik Antonsen                                                                                                   

    

 Bestyrelsesmøder 2014

 

Bestyrelsesmøde afholdtes tirsdag den 21.oktober –14.kl. 19.00

Afbud fra Vagn Nielsen

 

Mødested: Præstø skole, (tidl. Abildhøjskolen), skolevej. Vi mødtes på P-pladsen for enden af Skolevej- ved tandklinikken.

Efterfølgende kørte vi til Henning på Næbvej 28 og afviklede selve mødet.

 

Det er med beklagelse, at bestyrelsen har modtaget besked om, at John Bennedsen med øjeblikkeligt varsel udtræder af bestyrelsen på grund af sygdom. I hans sted indtræder Anette Christoffersen.. Bestyrelsen sender John sine varmeste hilsener med ønsket om god bedring. (kassereren vil sørge for at John modtager en ting fra bestyrelsen)

 

 

DAGSORDEN:

 

0. Besøg på boglageret, Præstø skole : Det var betryggende at se, at bøgerne blev opbevaret under tilsyneladende sikre forhold sammen med Arkivets materiale.

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 6.august: Referatet blev godkendt

 

2. Siden sidst: Afviklede arrangementer: 16 deltagere havde en interessant oplevelse med besøget på Lundekrog Landbomuseum, hvor en stor samling landbrugs-og husholdningsredskaber fra 1840-1950 sammen med beklædning, møbler og maskiner og m.m. kunne betragtes

25 havde en hyggelig eftermiddag med byvandringen i Køge. God guide, med besøg i Kirkestræde og besøg i det ældste bindingsværkshus.

 

3. Orientering om arbejdet med

 

A. Årbog: Indhold : Børneasyler i Næstved og Vordingborg omkr. 1890.-Landevejskroer- Borgcenteret i Vordingborg- årsberetning -“Carsten Koch”-præsentation af udkommet materiale.

Sekretæren orienterede om indholdet og arbejdet med klargøring af materialet til årbogen.  Vi drøftede i hvort stort oplag årbogen, program og folder skal trykkes for at vi er dækket ind.

575 årbøger – 650 programmer -

 

B.program : Udover årsmøde/generalforsamling bliver der 3 turarrangementer

Årsmødet  Finder sted den 7. marts 2015, kl. 14.30 i Klostercafeen på Gisselfeldt - 

Ture: Forår/sommer: Bornholm (14-17 maj incl. – Kr. Himmelfartsferien) – Hven (lørdag den 29.august) - Vordingborg Borgcenter med efterfølgende frokost i Cafe “Borgen”, torsdag den 24.sept. kl. 10......(Vi kontrollerer datoen)

 

C. Hvervefolder: Vi ønsker medlemstallet forøget. Til hjælp derfor har formanden udarbejdet en hvervefolder, som vil blive vedlagt årbog og program

 

D.  Pakning og distribution , Fakse trykkeri: dato. 10.dec. kl. 9.00

 

E. Præsentation af årbogen, dato:  Fredag den 5.december, kl. 16.00 i Rejseladen i Glumsø.  Kontakt til pressen, KEA

 

4. Hjemmesiden: Fungerer tilfredsstillende. Hvor mange følger den? Det kan aflæses, at september har haft 131 “besøg” og 205 “sidevisninger”, indtil d. 20.oktober: 57 “besøg” og 168 “sidevisninger”

 

5. Økonomi: Den 2.oktober er overført fra Sjællandske Bank kr. 20.000.

Kontant haves 634,- kr – I banken: 18653,41 kr ,- I alt: 18653,41 kr.

På mødet modtog kassereren 240 kr. --indbetalinger fra Køgearrangementet.

 

6. Næste møde: Bliver hos Anette Christoffersen, Tirsdag den 13. , kl. 19.00

 

7. Eventuelt: Redaktør af årbogen efterlyses.  Vi skal have valgt ny suppleant til bestyrelsen ved næste generalforsamling                                                                                                                                                                                                       Knud Erik Antonsen, sekretær

 

 

Styrelsesmøde afholdtes,  tirsdag den 19.. august 2014, hos

Vagn Nielsen. Askemarksvej 40, Vordingborg

Afbud fra Mogens Niss

Referat:

DAGSORDEN:

1/ Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts:

godkendt

 

2/ Siden sidst: Afviklede arrangementer:

Vellykkede arrangementer til Helsingør Skibsmuseum den 17.maj samt til

Danmarks Samlermuseum og ølbrygning den 14.juni

 

3/ Kommende arrangementer:

Høstmødet til Landbomuseet Lundekrog d. 6/9. har 15 tilmeldinger .Byvandring

i Køge den 4/10 har 27 tilmeldinger.

 

4/ Årbog 2014: Redaktion – indhold: Ny redaktør er ikke fundet. Foreløbig er

nedsat en redaktion bestående af Jens Hallquist, John Bennedsen og Knud Erik Antonsen, som forbereder indholdet af årbogen. Flg. artikler er under udarbejdelse:

Om Borgcenteret (Vagn Nielsen) – Børneasyler i Vordingborg og Næstved

(Knud Erik A.). Den Kai Lykkes´sproces (Jens H.) – Årbog 1912: Kpt. Rockstroh.

(Jens H.) . ”Landevejskroer” med focus på Herlufmagle kro, som brændte for 40 år

siden (Knud Erik A.) Endvidere forslag om: ”Hvad stod der i årbogen for 100 år siden?”

 

5/ Program for 2015. Forslag: Årsmøde og generalforsamling på Gisselfeld i marts md.(Jens undersøger)- Huglstad arbejder med et arrangement til markering af 75 års dagen for 9.april. Vi ønsker at ”koble” os på.(Jens kontakter). Sommertur til Bornholm

i enten St.Bededagsferien eller Kr. Himmelfartsferien (Annette Christoffersen

undersøger). Den i år aflyste sommertur til Hven forsøges arrangeret i slutn. af august

eller  beg. af sept. (Knud Erik A.). Rundvisning på Vordingborg Borgcenter  sidst i sept. (Vagn N.)

Værgefolder skal vedlægges programmet(redaktionsudvalget udarbejder)

 

6/ Tidsplan vedr. årbog og program. Herunder præsentation af årbogen:

Årbogen skal præsenteres i starten af december, hvor den også skal rundsendes til medlemmerne. Præsentation den fredag d.5/12: forslag: Villa Galina eller ”Rejseladen”, Glumsø

Knud Erik udarbejder en tidsplan i samarbejde med trykkeriet.

 

7/ Hjemmeside: Ser godt ud. Forslag om at indlægge fotos fra årets arrangementer.

 

8/ Økonomi: Kontant: 334,- kr ,- Bank: 2375,91 kr. I alt: 2709,91 kr.

 

9/ Næste møde: Tirsdag den 21. oktober hos Henning Nielsen med besøg på Arkivet, Skolevej i Præstø

 

10/ Eventuelt: Register for årbøgerne blev drøftet. Der mangler for de seneste år. Turen til Lundekrog: Svends kone bager kage…..          Knud Erik Antonsen 20/8 14

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 27.marts, 2014 hos John Bennedsen

 

Traditionen tro indledtes mødet af det medlem med størst anciennitet, Henning Nielsen.

Han gav ordet til formanden, som herefter styrede dagsordenen.

Formanden orienterede om, at Jens Tybjerg samtidig med sit ophør som redaktør, betragtede sig som udtrådt af bestyrelsen. Der blev overbragt en hilsen til alle fra ham.

Samtidig blev den nyvalgte suppleant, Annette Christoffersen, budt velkommen i bestyrelsen.

 

Dagsordenen:

 

1. Konstituering: Genvalg til alle. Formand: Jens Hallquist, - Næstformand og “Hjemmeside-redaktør”: Mogens Niss,

Sekretær: Knud Erik Antonsen, - Kasserer: Henning Nielsen - Bogdepot: Egon Damgaard Hansen.

Redaktør af årsskrift: Endnu ikke besat.

 

2. Siden sidst, herunder referat fra årsmødet den 15.marts. Der har indsneget sig en fejl i referatet fra generalforsamlingen.

Kontingentet blev på generalforsamlingen hævet fra nuværende 150 kr. til 175 kr.

Foreningen har modtaget invitation til præsentation af den nye bog “Møns Dampskibsselskab”, Det finder sted

lørdag den 29. marts i “Stege Boghandel”. Annette fortalte om sin deltagelse i TV øst udsendelsen om historiske begivenheder,

som  udsendes i august måned.

 

3. Tilmeldinger til arrangementer: Forårsturen til Helsingør, d. 17.maj: 24 tilmeldinger – Sommerudflugt d. 14.juni, 

til Danmarks Samlermuseum: 24 deltagere – Høstmødet, d. 6. sept. til Landbomuseet  Lundekrog : 10 deltagere.

Efterårsmødet, d. 4. okt. til Køge 19 deltagere

 

Knud Erik orienterede om turen til Skibsfartsmuseet og Kronborg

Fladså Turistfart sørger for transporten. Der bliver følgende opsamlingssteder:

Afkørsel 41, P-plads, 4773 Stensved kl. 9..00

Afkørsel 37, P-plads ( ladestation ), Bårse, kl. 9.10

Afkørsel 33, P-plads (rampe nordgående), Lellinge, Køge

Hjemturen samme rute. (Stensved kl. 18.00)

 

Det er med beklagelse, vi konstaterer, at deltagelsen i arrangementerne generelt er så lav.

 

4. Hjemmesiden: Mogens Niss orienterede om, at der kunne aflæses 78 “besøgende” i marts måned. Faktura på hjemmesiden

135 kr / årl.  Der modtages flere henvendelser via hjemmesiden. Turbeskrivelsen  til “Hven”, må rettes.

 

5. Redaktørsituationen-Årbog. De foreslåede emner har begge afslået. Der mangler fortsat en redaktør. Artikelemner til årbogen

blev drøftet: Knud Erik har artikler om “børneasyler i Næstved og Vordingborg”.  Vagn Nielsen skriver om “Borgcenteret”.

Vagn Nielsens artikel om Forårsturen 2013 til Västgötaland kom ikke med i sidste årbog og bringes i næste. 

Andreas Gørskov  Lindhardt  har skrevet en interessant artikel om “Kaj Lykke”. “Frakkeskjolde”-artikel er fortsat et emne.

Artikelemner til Årbogen efterlyses fortsat.

 

6. Arrangementsformidling. Allan Huglstad er blevet “arrangementsformidler” for Vordingborg Museumsforening og vil formidleindbydelser til arrangementer på tværs af foreningerne.

Vor forening siger TAK for tilbuddet og vil gerne deltage. Formanden kontakter Huglstad.

 

7. Økonomi: Beholdning: Kontant: 979,- kr -   Bank 15562,- kr -   Udgift til generalforsamlingen: : 5021 kr.   saldo: 11520 kr...

 

8. Eventuelt: Medlemshvervning: Hvervningsfolder udarbejdes til udsendelse med årbogen (gavekort)

Næste møde: tirsdag den 19.august, kl. 19 hos Vagn Nielsen, Askemarksvej 40, Vordingborg.

Referat: Knud Erik Antonsen

 

 

 

Styrelsesmøde, torsdag den 16. januar , kl. 19.00 hos Svend Skov,  Klostervej 8, Spejlsby, Stege.

 

Dagsorden for mødet:

Afbud fra Jens Tybjerg                           REFERAT:

 

1.Godkendelse af referat fra mødet hos Jens Tybjerg, den 10. okt. 2013:  Godkendt

 

2. Siden sidst:, herunder præsentation af årbogen. Hyggeligt arrangement i Øster Egesborg kirke, hvor præsten og Olav Foged fortalte om kirken. Der blev budt på snitter og et glas vin. Foreningen kontaktes angående ældre og nye eksemplarer af årbogen. Det blev foreslået at udarbejde en aktuel oversigt over artikler, bragt i tidens løb i årbogen. I tilfælde af dødsbo modtager foreningen gerne årbøger til supplement af det aktuelle lager.

 

3  Årbog 2014: Ideer til indhold – redaktion/ redaktør? Redaktørforslag: Anne Sarah Rye Vestergaard og Peter Steen, Lundby. Formanden kontakter emnerne. Ideer til indhold: ”Frakkeskjoldmærker” – ”Borgruinen”- ”Rytterdistrikt” (Vagn Nielsen) – I Næstvedområdet forespørges Rasmus Nielsen. (Artikel om Radarstation i Tybjerg, ). – ”Svend Gønge projektet i Lundby”- ”Vildtbanen”- ”Traktørsteder-Landevejskroer”.

Der kan spares på fremstilling af foldere.

 

4. Tilmeldinger til arrangementer i 2014: Interessen for foreningens arrangementer er pæn: ”Hven turen”, lørdag den 17.maj: 40 tilmeldinger – ”Samlermuseet samt mønsk ølbrygning”, lørdag den 14.juni: 15 tilmeldinger.- ”Landbomuseet Lundekrog”, lørdag den 6.sept.: 5 tilmeldinger. – ”Byvandring i Køge”, lørd. den 4.oktober: 7 tilmeldinger.

 

5  Årsmøde/generalforsamling i “det gamle rådhus” i Vordingborg.

lørdag den 15. marts, kl. 14.30 :  Alt er bestilt og klar til arrangementet. Indledningsvis vil der blive underholdt om ”Rådhusets” historie samt om borgcentret, der åbner i foråret.               

 Formanden gennemgik derefter generalforsamlingens dagsorden. Olav Foged vil blive foreslået til dirigent. På valg til Styrelsen er : Mogens Niss-Egon Damgaard og Svend Skov samt Suppleanter: Svend Jensen og Vagn Nielsen. Endvidere valg af revisorer, Jørgen Jensen-Keld Lorentzen  og suppleant: Erling Rasmussen. På grund af stigende priser , bl.a. på porto,  foreslås en kontingentforhøjelse  fra 150 kr. til 165 kr..                                                                                    Under behandling af indkomne forslag foreslås en vedtægtsændring:

 a/ “Styrelse” ændres fremover til “bestyrelse”,  samt

b/ ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april” - i stedet for 1. oktober. 

Husk !, at forslag, som yderligere ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt og til formanden senest den 1. marts.

    

6. Økonomi:  Udgifter til fremstilling og forsendelse af en årbog beløber sig til 114,25 kr. i år.

Portoen stiger i år med 11 kr……

P.t.: kontant: 1059,00 kr. – I banken: 8.900,00 kr = i alt  9.959,00 kr.

 

7. Hjemmesiden: Har fået ny opsætning samt tæller, så vi kan se, hvor mange, der gæster siden.

Også årets turer er lagt ind.   Fin.

 

8. Eventuelt: Næste møde finder sted Torsdag den 27. marts, kl. 19.00 hos John Bennedsen.                   

 Knud Erik Antonsen 18.01.14

 

 Bestyrelsesmøder 2013

 

Styrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2013, kl. 19. hos Jens Tybjerg.

Afbud fra: Henning Nielsen - John Bennedsen-Svend Skov                                                                       

 

Referat fra mødet:     

 

Dagsorden:                                                                                                                                                                       

 

1/ Godkendelse af referat fra mødet den 6. august : Godkendt

 

2/ Siden sidst:  Turen til Sprogø forløb fint . 30 deltagere,- dygtig  guide . Hørsholmturen måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.                                                                                                                                     

 

3/ Årbog 2013, Indhold : Artikler om: a/ ”Oremandsgård” -  ”Øster Egesborg kirke” –”Vordingborg Kasernes jubilæum”-” Våbenskjoldene hos Historisk Samfund” – Anmeldelser-Årets ture-årsberetning.

 

Deadline senest 14.november.                                                                         

 

Præsentation af årbogen: Finder sted i den første uge af december,-sted: forslag: Vordingborg kaserne eller Øster Egesborg  Jens H. og Jens Tybjerg undersøger mulighederne                                                                                                                                                                 

 

4/ Program for 2014:

 

Deadline for aflevering af turbeskrivelse 14. november.

 

(husk at anføre sidste tilmeldingsdato)                                                                                                                                                           Årsmødet afholdes den  15. marts 2014, stedet endnu ikke bestemt. Jens H. undersøger .                 

 

Forårsturen i maj måned går til Hven(Knud Erik undersøger).

 

Sommerturen til ”Samlermuseet” samt ølbryggeri den 14.juni, kl. 13(Svend Skov).                                         

 

Lørdag den 6. sept. Landbomuseet Lundekrog i Skensved (Svend J, og Egon D.)                                               

 

Starten af oktober,”Efterårsturen”: Byvandring i Køge   (Mogens N. og John B.)                                       

 

5/ Tidsplan vedr. årbog og program.  Årbog og program udsendes den 1. uge af december.  Endnu ingen afklaring vedr. Jens Tybjergs afløser som redaktør.                         

 

6/ Hjemmesiden:   Tilfredsstillende – der er ønske om at have tæller til registrering af antal kiggere                                                                                                                                                         

 

7/ Økonomien : P.t. Kontant: 459,- kr ,-- I Banken: 36165,16 kr.                                                                                                                                                                                     

 

8/ Næste møde:  Torsdag den 16. januar 2014 hos Svend Skov                                                                                                                                                                                 

 

9/ Eventuelt:   Vanskeligheder med etablering af samarbejde med Lokalhistoriske foreninger.       

 

NB.Vi skal være opmærksomme på, at vi har 2 medlemmer i Styrelsen, som ikke har IT og derfor skal have tilsendt orienteringer via postvæsenet.

 

Knud Erik Antonsen, sekretær

 

 

BESTYRELSESMØDER FOR HISTORISK SAMFUND

Copyright 2017 - Historisk-samfund.dk

Styrelsesmøde, tirsdag den 6. august -13, kl. 19.00 hos Hanne Tømmerup.                         

Fraværende: John Bennedsen, Mogens Niss og Vagn Nielsen.   


DAGSORDEN:                                                                                                                                                     1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april: godkendt                                                                   


2. Siden sidst: Afviklede arrangementer: Forårsturen til Sverige var meget vellykket. 24 deltog. Megen ros til Vagn for arrangementet. Sommerturen til Skjoldenæsholm: Også vellykket arrangement. Fint vejr, men kun 7-8 deltagere.                                                                                           


3. Kommende arrangementer: 7. september til Sprogø. Alle 30 pladser er afsat. Efterårsturen til Hørsholm må desværre aflyses. Kun 15 deltagere har meldt sig.                                                           


4. Årbog 2013, Indhold:  Artikler: Mønbroen (Klarskov) – Kalvehave færgegård (Hans Chr. Thomsen) – Stevnsfortet (60 år) (museumsinspektøren) – Lindholm lukker (direktøren) – Udgravninger i Vordingborg (Dorthe Sørensen) – Våbenskjoldene hos Historisk Samfund for Præstø Amt (Knud Erik Antonsen)..


Vagn tilføjer: 2 artikler er under udarbejdelse: Rytterskoler og Vordingborg kaserne (Peter Bjørn Jensen).


Jens Tybjerg meddelte, at han træder tilbage fra posten som redaktør af årsskriftet med udgangen af dette år. Der skal findes en ny redaktør herefter.


5. program for 2014: Husk ved de enkelte arrangementer  at nævne datoer for tilmelding ! 


A. Årsmødet  foreslås afholdt den 15.marts 2014 på ”det gamle rådhus” i Vordingborg. Som alternativ Præstø gamle rådhus m. Ole Ring malerisamlingen.(Jens H. undersøger)                           


B. Forårsturen går til ”Samle-museet” i Stege evt. suppleret med besøg hos Ølbryggeri på Østmøn, hvor konen er en god fortæller. (medbring evt. madpakke og kaffe) (Sven Skov).                               


C. Sommerturen, forslag: Gotland, evt. Femø. (Jens H.)                                                                             


D. Høstmødet, lørdag eftermiddag i september. Forslag: Lundekro i Skensved , (Svend og Egon)     


E. Efterårsmøde i oktober : Byvandring i Køge ,”Maritime aktivitetshus”,


(Mogens N. og John B.)                               


6. Tidsplan vedr. årbog og program, herunder præsentation af årbogen. Med udgangen af oktober skal alle artikler og programmets indhold være klar.   Der satses på at have årbog og program klart fra trykkeriet  med udgangen af november                                                                                                 


7. Hjemmeside. Ingen bemærkninger                                                                                                           


8. Økonomi: Det overvejes at flytte bank.  : p.t. Kontant kr. 759,-  I banken: kr. 56599,-                               


9. Næste møde: onsdag den 16. oktober, kl. 19 hos Jens B.Tybjerg.                                                                   


10. Eventuelt:  Samarbejde med lokalforeninger: Knud Erik har kontaktet Suså-Fladså og Fuglebjerg.                                                                                                                                                            Ved afbud til styrelsesmøder bedes ”værten” for mødet kontaktet direkte.


Knud Erik AntonsenReferat fra mødet den 10. januar 2013 hos Knud Erik Antonsen

 Afbud fra: John Bennedsen

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 22.august 2012 hos Mogens Niss

Godkendt

 

2. Siden sidst: Høstmødet til Sprogø,den 8.sept.- efterårsmødet til Køng Museer den 6. okt.

Sprogøturen havde 20 deltagere, som fik en fin tur med en dygtig guide.

Turen til Køng museerne havde 25 deltagere, som havde en vellykket eftermiddag.

 

3. Årbog 2012 og program 2013: Drøftelse af forløbet i forbindelse med bogens tilblivelse

P.g.a. sygdom blev forløbet noget stresset. Knud Erik fik i samarbejdet med den dygtige grafiker, Mogens fra Fakse bogtryk stablet et pænt resultat på bene  med artikler om 100 Års forløbet for foreningen, Lerchefamilien og Køng. Næste år skal artiklerne fremsendes tidligere,-i august-  så der kan fås et overblik over omfanget. Næste års oplag skal sænkes til 500.

 

Emner til næste års årbog. Der mangler fortsat temaer fra “den nordlige del”.  “Frakkeskjolde-artiklen” ligger stand by.  Frilægningen af voldgraven i Vordingborg lyder spændende. Måske Vordingborg museum kan hjælpe,- Berit Kristensen eller Dothe Ville.

Møn broen har jubilæum.... –Svend Klarskov forespørges.

Vagn vil arbejde med en Holger Munk-artikel. Vordingborg Ryttergods. Andre foreslag: Vildtbaner – Traktørsteder – Kroer

 

Tilmeldinger til 2013-ture:

Forårsturen til Sverige 26.-28.april har indtil nu 19 tilmeldte    (senest den 1. februar)

Sommerudflugten, Skjolsdenæsholm, 9. juni, har indtil nu ingen tilmeldinger ( 15.maj)

Høstmødet, Sprogø, 7. sept. har indtil nu 17 tilmeldinger (senest 1. juli)

Efterårstur til Hørsholm Arboretetden 5. oktober har indtil nu 4 tilmeldinger  (1. juli)

 

4. Præsentation af årbogen: Dato? sted? pressemeddelelser- traktement – Invitationer

Årbogen præsenteres i Køng kl. 15.00,  på Museet eller forsamlingshuset, hvis førstenævnte ikke er muligt. Forfattere og presse inviteres . Tybjerg og fruen sørger for traktement, pindemadder og vin.


5. “Historisk samarbejde”:

De lokale egnshistoriske foreninger kontaktes med henblik på at etablere et samarbejde vedrørende lokalhistoriske arrangementer. En koordinering af arrangementerne, samt mulighed for at kunne deltage i hinandens tilbud er ønskeligt. Sekretæren kontakter med henblik på at arrangere et møde.

 

6. Amtsgården skal sælges: Har vi løsning vedr. årbøgernes opbevaring?

Der er stadig ikke fundet en opbevaringsløsning. Muligheder undersøges fortsat. Abildhøj skolen i Præstø forespørges.

 

7..A´jourføring af Hjemmesiden, så den er aktuel

Hjemmesiden er a´jour ført.

 

8. Økonomi:     (380 medlemmer)

Kontant                     117,50

Bank:                   58.749,61

                             58.867,11

Fakse bogtryk     51.943,75

Årbog                      6601,30

                                  322,06        Saldo 7/1-2013: 13.505,86 kr.


9. Eventuelt: herunder fastsættelse af næste møde, som skal indeholde planlægning af årsmødet og generalforsamling

Årsmøde med generalforsamling finder sted på GEOMUSEUM FAXE og FAXE VANDRERHJEM, lørdag den 16. marts 2013, kl. 14. Kontingentet uændret 150 kr/år.

Årsmødet indledes med en guidet tur på Geomuseet kl. 14.00. Kl. 15.00 er Samfundet vært ved kaffe på Faxe Vandrerhjem og kl. 16.00 indledes generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er: John Bennedsen, Hanne Tømmerup og Knud Erik Antonsen. samt suppleanter, Svend Jensen og Vagn Nielsen. Revisorer og suppleanter

 

Bemærk følgende ændringer i Adresselisten:

Mogens Niss har fået flg. telefonnr.: 41691753

Jens Bjerre Tybjerg   “           “         25137374

 

Næste møde finder sted TIRSDAG den 9. APRIL, kl. 19.00  hos Svend Jensen.

 

Nytårshilsener fra

Knud Erik Antonsen


Styrelsesmøde afholdtes tirsdag den 9. april 2013 hos Svend Jensen.                                                          

Afbud fra: Henning Nielsen, John Bennedsen, Jens Tybjerg. :     


1. Konstituering: genvalg af : Formand : Jens Hallquist,  Næstform.: Mogens Niss,  Sekretær: Knud Erik Antonsen, Kasserer: Henning Nielsen.  Formanden kontakter Jens Tybjerg med henblik på genvalg som redaktør af årbog.                                                                                                                                                         


2. Forretningsordenen  blev gennemgået og følgende tilføjet under:  II ”Mødeafholdelse m.v.”, pkt. 6 tilføjelse: ”Efter rundsending af referater til styrelsesmedlemmerne samt godkendelse heraf, bringes dette på  foreningens hjemmeside.”  Under punkt  IV om Tegnings og fuldmagtsforhold undersøges, om postgirokonto stadig er aktuel at bibeholde.       


3. Under ”Siden sidst” blev referatet fra styrelsesmødet d. 10. januar samt generalforsamling og årsmøde godkendt. Efterfølgende drøftedes årsmødets forløb. Positiv oplevelse med Fakse geomuseum og Vandrehjem.


4. Kommende arrangementer og tilslutning blev drøftet. Forårsturen til Västgötaland, den 26.-28.april har 23 tilmeldinger.   


5. Hjemmesiden  ser  fin ud. 


6. Økonomi:  Kassereren orienterer om, at der er en kassebeholdning på 83.383,56 kr., fordelt med 756,00 kr. kontant og 82.627,56 kr. i banken. Der er indbetalt 71.000 kr. i deltagerbetaling.     


7. Boglageret er nu flyttet fra Næstved til et sikringsrum på Abildhøjskolen i Præstø.


8. Næste møde finder sted tirsdag den 6.august kl. 19.00 hos Hanne Tømmerup.


9 ”Eventuelt”


Der drøftedes de gældende vedtægter.                                                                                               


Forslag til enkelte ændringer: ”Styrelse” rettes til ”bestyrelse”. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april, i stedet for 1. oktober.  Vedtægterne skal fremlægges til godkendelse på næste generalforsamling.                                                                                                                                               


”Oplægget ”til samarbejde med andre ”egnshistoriske foreninger” udsendes med henblik på koordinering af,- og samarbejde om tilbud til medlemmer af de respektive foreningerne.                                                     


Der fremkom forskellige forslag til ÅRBOG og program for næste år.:


Mønbroen har jubilæum, Svend Klarskov, Stege forespørges vedr. artikel. Udgravningerne i Vordingborg,- Faxe Ladeplads , Hanne Tommerup forepørges ,- Stevnsfortet,-  Våbenskjoldene i vor forenings bomærke, Knud Erik Antonsen,- Vordingborg Kaserne, Sygehuset, -Peter Bjørn Jensen. Aktiviteter: Næstved Bilmuseum ,- Samlermuseum, Lendemarke, Stege,- Ølbrygning, Østmøn,- Busemarke Rødbyfjord.


Referat: Knud Erik Antonsen