Referat af Årsmøde og Generalforsamling 2019

Referat af Årsmøde og Generalforsamling

Lørdag den 16. marts 2019 i Over Vindinge forsamlingshus.

Vi var 26 der deltog i mødet, som Mogens Bak-Hansen indledte med et foredrag om Kristeligt Folkeparti, der blev stiftet i Udby Præstegård i 1970 af Niels Rosendal og Jakob Christensen. De ville stifte et parti på det bibelske grundlag.

Mogens fortalte om partiets sidste næsten 50 år (som i 2003 kom til at hedde Kristendemokraterne), hvor partiet skiftevis var ude og inde i Regeringen og som både har haft en energiminister (Jann Sjursen) og en boligminister (Flemming Kofoed Sørensen). Om de store koryfæer som Inger Krogh og Jan Stolt, som begge var store modstandere af den frie abort og seksualmoralen og som ruskede befolkningen med deres protester i tv, på gaden og på Christiania, som den modige Inger Krogh besøgte.

Et interessant foredrag om et parti, der godt kunne lære andre (partier) noget om næstekærlighed og bedre moral – citat af Mogens B-H, som selv i en periode på 10 år var medlem af Kristendemokraterne.

Herefter gik vi til kaffe, kage og generalforsamling.

VALG AF DIRIGENT:

Mogens Niss blev valgt.

FORMANDENS BERETNING:

Jens Hallqvist gennemgik årets aktiviteter og beretningen bliver lagt på hjemmesiden.

Link til Formandes beretning for 2018

KASSEREREN AFLÆGGER ÅRSREGNSKABET:

Dette blev uddelt og gennemgået af Aase Schmidt. Underskud på kr. 5401,00 skyldes især kursændringer i værdipapirerne samt dyr porto til udsendelse af årbøger. Kassereren foreslog salg af den lille beholdning af bank

Invest EM obligationer på kr. 14.069,00

Der er udsendt 30 rykkere, hvoraf 17 har reageret, så vi nu har 231 betalende medlemmer.

Budgetforslag og regnskab blev godkendt.

VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN SAMT VALG AF SUPPLEANTER OG REVISORER:

Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Mogens Bak-Hansen, Leoni Pedersen, Vagn Nielsen samt nyvalgt Finn Thorshøj.

Som suppleanter blev Birgitte Stenhøj og Pernille Jelsgaard Gram valgt og som revisorer genvalgtes Erling Rasmussen og Henning Nielsen.

DRØFTELSE AF HISTORISK SAMFUNDS FORHOLD OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT:

Ideen om et jubilæumsskrift i forbindelse med den 5. juni 2019 til dimitterende elever fra Vordingborg gymnasium og til senere salg, oplyste trykkeriet at et hæfte på 50 sider ville koste ca. kr. 11.000,00. I hæftet skulle forfattere på 4 sider fortælle om emner, som belyser historier på Vordingborg-egnen. I alt 10 forfattere har sagt ja, men sponseringen ligger lidt tungt, måske vor egen forening kan dække udgivelse til 200 stk.

Kontingentet blev besluttet fortsat at koste kr. 225,00.

BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG:

Der var ingen forslag kommet til bestyrelsen.

EVENTUELT:

Da Hanne Tømmerup har valgt at forlade bestyrelsen, blev der sagt tak fra formanden for hendes mangeårige virke i foreningen (ca 13 år) og overrakte hende en velfortjent buket.

Allan Huglstad fortalte om Røde Kors, Vordingborg, som fylder 100 år i år. I den anledning holdes der reception i Møbelhuset lørdag den 23. marts 2019.

Mødet sluttede ved 17-tiden.

Husk bestyrelsesmøde den 25. april kl. 19.00 hos Mogens Bak-Hansen, Bygvænget 14, Vordingborg.

Referant Anette Christoffersen