Vedtægter

§ 1. Samfundets navn er ”Historisk Samfund for Præstø Amt”, og formålet er at vække og nære den historiske interesse i amtet og fremme studiet af dets historie.

a.Ved udgivelse af en årbog og eventuelt andre skrifter med emne fra amtets historie.
b. Ved afholdelse af møder, foredrag, fortrinsvis om lokalhistoriske emner, og af udflugter til historisk interessante steder, såvel inden for amtet som andre steder.
c. Ved afholdelse af studiekredse, aftenhøjskole, hjemstavnsaftener o.l. med emne fra amtets historie,
d. Ved indsamling af historiske oplysninger om steder og personer i amtet.

§ 2. Indmeldelse i Samfundet foregår ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves samtidig med udsendelse af årsprogrammet. Udmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren inden 1. januar. Har restanter ikke betalt kontingent efter 2 rykkerskrivelser, tilsendes årbogen ikke for dette år, og de betragtes som udmeldte.

§ 3. Samfundets bestyrelse består af 9 medlemmer, incl. årbogsredaktøren. De vælges på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal for tre år ad gangen.. Samtidig vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan supplere sig med teknisk, historisk eller regnskabsmæssig assistance.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, vedtager forretningsgangen og fordeler arbejdet blandt  sine medlemmer, hvoraf en skal fungere som kasserer. På generalforsamlingen vælges hvert år to revisorer samt en suppleant for disse. Genvalg kan finde sted. Revisorerne gennemgår regnskabetog giver det påtegning. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 4. Foreningen tegnes kun overfor banken af formand og kasserer. Dette for at lette foreningens arbejde i forhold til hvidvasknings-loven.

§ 5. Ordinær  generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april, om muligt i forbindelse med et foredragsmøde eller en udflugt. Indkaldelsen sker i årsprogrammet eller med mindst 14 dages varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne.

GENERALFORSAMLINGEN HAR FØLGENDE DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger årsregnskabet.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen samt valg af revisorer og suppleant for disse.
5. Drøftelse af Samfundets forhold, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmernes side, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, indsendes til formanden senest 1. marts.

§ 6. Ændringer i vedtægterne får kun gyldighed, når ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 25 medlemmer. Den indkaldes med 8 dages varsel ved direkte meddelelse til meddelelse til medlemmerne.

§ 8.Bestyrelsen hæfter i økonomisk henseende kun i den udstrækning, hvor samfundets aktiver kan dække eventuel gæld.

§ 9. Til beslutning af samfundets ophør kræves 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, den sidste indkaldt alene med dette formål, og med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen har  kun gyldighed, hvis ¾ af de fremmødte stemmer for ophør. På den 2. generalforsamling kan beslutningen vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ophører samfundet skal aktiver og passiver realiseres af bestyrelsen med befuldmægtigelse fra den besluttende generalforsamling.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2014 og afløser vedtægterne af september 1912 med ændringer på   generalforsamlingerne i 1961, 1971 , 1978,.1991, 06 , 2014, 2016.
Vedtaget på generalforsamlingen, marts 2016, KEA.